Integration Technique

11/04/2024

🔸 Život je zamršeni ples između toga gdje se nalazimo i gdje želimo biti. Unutarnji konflikt koji nosimo često je uzrokovan neskladom između naše trenutne realnosti i idealizirane verzije našeg života. Zbog toga vas pozivamo na našu transformacijsku radionicu – zaronimo duboko u umjetnost njegovanja skladnog odnosa sa sobom.

🔸 Krenuti na put samootkrivanja i osobnog rasta duboko je i transformirajuće iskustvo. Radionica Odnos sa sobom osmišljena je da bi sudionicima pružila alate i uvide potrebne za njegovanje dublje, smislenije povezanosti s najvažnijom osobom u njihovom životu – s njima samima. U svijetu koji je često prepun vanjskih zahtjeva i ometanja, posvetiti vrijeme njegovanju svog unutarnjeg sebstva ključan je aspekt sveopćeg blagostanja.

✨ Navigiranje unutarnjim konfliktima:
U ovoj radionici, navigiramo labirintom unutarnjih sukoba koji odjekuju unutar nas. To je istraživanje razumijevanja, prihvaćanja, i konačno prevladavanja nesklada koji postoji između naših težnji i našeg trenutnog sebstva.

✨ Radionica Odnos sa sobom pruža pojedincima siguran prostor da krenu na put samootkrivanja i rasta. Sudionici uče navigirati pojedinostima svog unutarnjeg svijeta te su osnaženi kako bi živjeli autentičnije, svrhovite živote.

⭐️ Jeste li spremni njegovati odnos sa sobom koji je pun ljubavi prema sebi i prihvaćanja?

🔸Rezervirajte svoje mjesto na ovom osnažujućem unutarnjem putovanju.

Pridružite nam se na ovom putu transformacije:
🗓️ 19.4.2024. u 18:00
🗓️ 22.4.202. u 12:00

✅ NEMA PREDUVJETA, SVI SU DOBRODOŠLI PRIDRUŽITI SE!

ℹ️ Radionica se održava online na engleskom jeziku, uz dostupan hrvatski prijevod.

09/04/2024

🔸 Life is an intricate dance between where we are and where we envision ourselves to be. The internal conflict we carry often stems from the gap between our current reality and the idealized version of our lives. That’s why we invite you to join our transformative workshop - a deep dive into the art of cultivating a harmonious Relationship with Yourself.

🔸 Embarking on a journey of self-discovery and personal growth is a profound and transformative experience. The workshop on Relationship with Yourself is designed to provide participants with the tools and insights needed to foster a deeper, more meaningful connection with the most important person in their lives – themselves. In a world often bustling with external demands and distractions, dedicating time to nurture your inner self is a crucial aspect of overall well-being.

✨ Navigating Internal Conflicts:
In this workshop, we’ll navigate the labyrinth of internal conflicts that echo within us. It’s an exploration of understanding, accepting, and eventually transcending the gaps that exist between our aspirations and our present selves.

✨ Workshop Relationship with Yourself offers a safe and supportive space for individuals to embark on a journey of self-discovery and growth. As they learn to navigate the intricacies of their inner world, participants are empowered to lead more authentic, purposeful lives.

⭐️ Are you ready to nurture a Relationship with Yourself that radiates with self-love and acceptance?

🔸 Secure your spot on this empowering voyage within.

Join Us on this Transformative Journey:
🗓️ April, 19th, 2024, 6 pm
🗓️ April, 22nd, 2024, 12 pm

🌍 (CET) including short breaks, Croatian Time Zone (UTC+2)

✅ NO PREREQUISITES, EVERYONE IS WELCOME TO JOIN.

ℹ️ Workshop is held online in English with translation available for German, Croatian, Arabic and Chinese.

www.gorankarna.com

03/04/2024

🔸 Your body, a reservoir of wisdom, echoes the tales of your past experiences, emotions, and scars. Within its very cells lies the key to restoring balance across the emotional, cognitive, physical, and ethereal realms of your existence.

✨ As we navigate the exploration of our corporeal vessel, a profound connection unfolds, nurturing self-assurance and boosting self-esteem. Let's tap into the intelligence woven into our physical being, sparking spontaneous rejuvenation, and heightening our awareness. And guess what? We're all about rediscovering that perfect equilibrium between our masculine and feminine energies too!

✨ Curious about what we have in store? Dive into our free intro webinars, each covering a range of topics and serving as the ultimate entry point to the 🔸Integration Technique®🔸. And for those craving a deeper experience, look no further – our 3-hour workshops await you. No prerequisites required! From navigating attachments to manifesting love, conquering fear, and exploring the celebration of life, our workshops are a profound dive into topics that may not get the spotlight elsewhere.

✨ Do you want to unlock the secrets within and elevate every facet of your being?

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

26/03/2024

🔸 Ako si odavno u osobnom razvoju, prošla mnoštvo seminara, ali promjene koje želiš nekako se nisu ostvarile, nisi sama.

✨ Ako se i ti boriš s primjenom znanja iz videa i knjiga, teško ti je pomoći sebi iako si odličan u pomaganju drugima, i boriš se sa svojim neriješenim problemima unatoč velikom trudu, pogodi što? Našao si svoje pleme!

✨ Dobrodošli na program edukacije Iscijelimo sebe I – to je ona promjena koju ste tražili. Uronimo u svijet gdje osobna transformacija postaje lagana. Pitate se što je na meniju?
🔸 Korištenje inteligencije tijela za poboljšanje života
🔸 Buđenje intuitivnih osjetila
🔸 Rad na fizičkim smetnjama
🔸 Umjetnost manifestiranja stvarnosti
🔸 Povezivanje s tvojom unutarnjom energijom stvaranja
🔸 Iscjeljivanje predaka i duhovne obitelji, i još puno toga!
🔸 Vrijeme je za zaokret na tvom putu osobnog razvoja.

⭐️ Spremni za novi nivo? Krenimo!

Pridruži nam se:
🗓️ Od 11. – 14.4.2024.
🕒 12:00 – 17:30, uz kratke pauze.

ℹ️ Edukacija se održava online na engleskom jeziku. Hrvatski prijevod dostupan je uz doplatu od 54 eura.

✅ Posjetite www.gorankarna.com

25/03/2024

🔸 Ever dedicated time to personal growth but still feeling like the life you dream of is slipping through your fingers?

✨ If you've been on the personal development train, taken courses galore, but somehow the changes you crave haven't quite materialized, you're not alone.

✨ If you're nodding along to the struggle of applying knowledge from videos and books, finding it a bit tricky to self-help despite being a pro at helping others, and wrestling with unresolved issues despite your best efforts, guess what? You've found your tribe!

⭐️ Welcome to the Heal Yourself 1 Training Program – the game-changer you've been searching for. Let's dive into a world where personal transformation becomes a breeze. What's on the menu, you ask?

🔸 Harnessing body intelligence for a life upgrade
🔸 Awakening those intuitive senses
🔸 Addressing physical hiccups
🔸 Mastering the art of manifesting reality
🔸 Connecting with your inner Energy of creation
🔸 Healing ancestral ties and your spiritual family, and a whole lot more!
🔸 It's time to flip the script on your personal development journey.

✨ Ready to level up? Let's do this!

Join us on:
🗓️ April, 11th-14th, 2024
🕒 12:00-17:30, (CEST) including short breaks. 🌍 Croatian Time Zone (UTC+2)

ℹ️ Training program is held online in English, with translation available for Croatian, Arabic, Hungarian, German, Chinese with additional cost of 54 euros.

✅ Visit www.gorankarna.com

20/03/2024

🔸 Pridružite nam se na besplatnom uvodnom webinaru: O karmi

✨ Karma, zakon uzroka i posljedice, neprekidan je ples aktivnosti koje oblikuju naše živote. O dobrih djela do neriješenih izazova koji se prenose kroz mnoga živote, ona je sastavni dio našeg postojanja.

✨ Jeste li znali? Oko 80% naših neriješenih emocionalnih i mentalnih izazova ima korijen u odnosima - sa samim sobom, s roditeljima i partnerima. Ovi odnosi sadrže lekcije koje, jednom kad ih naučimo i prihvatimo, razrješuju karmičke obrasce.

✨ Otključajte moć opraštanja: počnite sa samima sobom. Otpuštajući krivnju, sram i žaljenje oslobađate se od ciklusa karme. Opraštanje roditeljima iscjeljuje obiteljsku karmu, i time oslobađa buduće generacije.

✨ Strpljenje, vrlina velikih duša, pomaže nam nadići karmičke izazove. Kad pustimo zakone da djeluju, prakticiramo nesebično služenje drugima, prepoznajemo božansku energiju u svemu, sve to vodi ka slobodi od ega.

✨ Ljubav je ključ: ljubav prema sebi, drugima i svemu stvorenom čisti neriješenu karmu. To je najviši oblik postojanja, koji transformira karmičke utjecaje u blaženi sklad.

✨ Zapamtite, najbolji način za namirenje karme je kroz nesebično služenje i rad s ljubavlju, nevezano za rezultate. Osvještavanjem naše istinske prirode – čista svijest, postojanje i blaženstvo – možemo svjesno transformirati karmičke utjecaje. Krenite na put samo-otkrivanja, oslobodite se karmičkih obrazaca, i živite život pun smisla i blaženstva.

⭐️ Jeste li spremni naučiti kako se riješiti karme i biti slobodni?

🗓️ 5.4.2024. u 18:00
🗓️ 8.4.2024. u 12:00

ℹ️ Uvodni webinar je BESPLATAN¸ nema nikakvih preduvjeta, održava se online na engleskom jeziku uz hrvatski prijevod.

✅ Posjetite www.gorankarna.com

19/03/2024

🔸 Join our Free Intro webinar: About Karma
Karma, the law of cause and effect, is the perpetual dance of actions shaping our lives. From good deeds to unresolved issues carried across lifetimes, it's an integral part of existence.

✨ Did you know? Around 80% of our unresolved emotional and mental issues are rooted in relationships - with ourselves, our parents, and partners. These relationships hold lessons that, once learned and accepted, break karmic patterns.

✨ Unlock the power of forgiveness: Begin with yourself. By releasing blame, shame, and regret, you free yourself from the cycle. Forgiving your parents heals family karma, liberating future generations.

✨ Patience, a virtue of great souls, helps overcome karmic challenges. Letting the laws unfold and practicing selfless service to others, recognizing the divine energy in all, leads to freedom from ego.

✨ Love is the key: Love for yourself, others, and all creations clears unresolved karma. It's the highest form of existence, transforming karmic influences into blissful harmony.

✨ Remember, the best way to pay off karma is through selfless service and working with love, unattached to the results. By realizing our true nature - pure consciousness, existence, and bliss - we can consciously transform karmic influences. Embrace the journey of self-discovery, break free from karmic patterns, and live a life of purpose and bliss.

✨ Are you ready to learn how to get rid of karma and be free?

⭐️ Join us in the Free Intro webinar: About Karma
🗓️ April, 5th, 2024, 6 pm
🗓️ April, 8th, 2024, 12 pm
(CET) including short breaks,
🌍 Croatian Time Zone (UTC+1)

ℹ️ Intro webinar is FREE OF CHARGE, no prerequisites needed and held online in English, with translation available for German, Croatian, Arabic and Chinese.

✅ Visit www.gorankarna.com

15/03/2024

🔸 In today's fast-paced world, communication has become the heartbeat of our relationships. It's not just about words exchanged, but a dynamic dance where people connect with love, creating a safe and secure space for genuine expression. In this two-way street of communication, we find the rhythm of understanding and connection.

✨ In a society buzzing with diverse voices, the essence of communication lies in fostering an environment where individuals feel not only heard but truly understood. Love becomes the guiding force, transforming conversations into a shared experience that transcends the mundane and elevates connections to a deeper level.

✨ Picture a conversation as a harmonious melody, where each participant plays a unique instrument, contributing to the symphony of shared emotions and thoughts. The beauty of this interaction lies not only in the words spoken but in the non-verbal cues, the subtle gestures, and the unspoken understanding that weaves through the dialogue.

✨ In this era of constant digital chatter, the importance of genuine, heartfelt communication cannot be overstated. It's about more than just relaying information; it's about creating bonds, building bridges, and forging connections that withstand the test of time. Love, as the driving force, adds a touch of sincerity to every word, making the interaction not just a transaction of information but a celebration of shared experiences.

✨ So, let's make communication a celebration, a dance of hearts and minds, where love is the music that guides our every word and gesture. In this mainstream narrative of connection, let us embrace the power of two-way communication – a journey where people feel safe, secure, and genuinely valued in expressing themselves. After all, in the mainstream of life, love-infused communication is the melody that keeps our relationships in perfect harmony.

✨ If you want to get to know more about how to communicate with love learn how to use the 🔸Integration technique®🔸 in your everyday life.

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

09/03/2024

🔸 Within the labyrinth of the human experience, the desires of the heart emerge as the purest and most primal predetermination. Far beyond the realm of conscious choice, these desires are the whispers of our essence, the ancient murmurs that guide us towards a life of authenticity and fulfillment.

✨ The heart, often likened to an intuitive compass, navigates the vast landscapes of human existence. It beats to the rhythm of our passions, dreams, and aspirations - each pulse an encoded message of our true nature. In this symphony of desires, one can find the unfiltered essence of who we are, unburdened by societal expectations or external influences.

✨ The primal predetermination of heart's desires resides in their authenticity. These desires are not cultivated through societal conditioning but are innate, arising from the depths of our being. They are the primal imprints that connect us to our purpose, propelling us forward on a journey uniquely our own.

✨ To follow the desires of the heart is to embark on a quest for self-discovery and self-realization. It requires a surrender to the innate wisdom encoded within, an acknowledgment that the heart knows the path even when the mind is uncertain. In this surrender, we find liberation - an escape from the constraints of conformity and an embrace of our true, unbridled selves.

✨ Furthermore, the purity of heart's desires lies in their ability to foster a sense of joy and passion. When we align our lives with what truly ignites our hearts, we unlock an extraordinary source of motivation and enthusiasm. The pursuit of these desires becomes a journey filled with meaning, transcending the mundane and mundane, and infusing our lives with a sense of purpose that goes beyond mere existence.

✨ While the desires of the heart may seem elusive in the noise of everyday life, they are, in fact, the silent orchestrators of our destiny. They guide us toward connections, experiences, and endeavors that resonate with the core of our being. Embracing these desires is an act of honoring the primal predetermination encoded within, a commitment to living a life that is genuine and true.

✨ In essence, the desires of the heart represent the ancient contract between our souls and the universe. They are the threads that weave the fabric of our destiny, the purest expression of our primal predetermination. To honor and follow these desires is to embark on a sacred journey - one that leads to the discovery of our true selves and the fulfillment of our deepest yearnings.

✨ If you want to free yourself to wish the desires of your heart, learn how to use the Integration technique® in your everyday life.

🔸 Visit our website for more information: www.gorankarna.com

01/03/2024

✨ Love, at its purest essence, is a profound acceptance of another person—their strengths and weaknesses, virtues, and imperfections. When you love someone, you embark on a journey that transcends the surface, delving deep into the core of their being. It is an acknowledgment that every individual is a mosaic of strengths and vulnerabilities, and it is this holistic acceptance that defines the true beauty of love.

✨ In embracing someone with all their strengths, you celebrate the qualities that make them unique and admirable. It’s an affirmation of their talents, virtues, and the positive attributes that contribute to the tapestry of their identity. Whether it’s their kindness, resilience, intelligence, or any other strength, these aspects become integral to the love you feel for them.

✨ However, love doesn’t stop at strengths alone; it extends to encompassing their weaknesses as well. Each person carries within them aspects that may be considered less than perfect - flaws, insecurities, and moments of vulnerability. Loving someone with all their weaknesses means accepting these imperfections without judgment or the desire to change them. It involves offering support, understanding, and a safe space where they can be authentically themselves.

✨ The beauty of loving someone with all their strengths and weaknesses lies in the depth of connection it fosters. It creates an environment where individuals feel seen, heard, and accepted for who they truly are, fostering a sense of security and emotional intimacy. This unconditional love becomes a powerful force, nurturing personal growth and allowing both partners to evolve together.

✨ Ultimately, when you love someone with all their strengths and weaknesses, you embark on a transformative journey - one that transcends the boundaries of superficial affection and delves into the profound realms of understanding, acceptance, and enduring love.

✨ If you want to free yourself to love someone with all their strengths and weaknesses, learn how to use the Integration technique® in your everyday life.

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

27/02/2024

🔸 Expressing your heart's desires with lots of love is being honest with yourself 🔸

✨ In the tapestry of life, authenticity is the thread that weaves the most vibrant and fulfilling stories. There is a profound beauty in being honest with oneself, especially when it comes to expressing the desires of the heart. It is a declaration of self-love and a courageous embrace of one's true essence.

✨ When we allow our hearts to speak with sincerity, we create a powerful connection with our innermost selves. It requires a genuine exploration of our desires, passions, and dreams. To express these sentiments with love is to honor the very essence of who we are. It is an act of self-affirmation that resonates with authenticity and resonates with the universe. Love, in its purest form, becomes the language through which our heart's desires are communicated. It is not just a fleeting emotion; it is a steadfast commitment to nurturing our dreams and aspirations. By infusing our desires with love, we acknowledge their significance and grant ourselves the permission to pursue them wholeheartedly.

✨ Expressing your heart's desires with love also entails vulnerability—a willingness to lay bare your innermost longings without fear or reservation. It is a journey into the depths of your soul, where you confront your true self and, in doing so, cultivate a profound sense of self-acceptance. In this vulnerability, you find the strength to embrace your desires authentically, without the shackles of societal expectations or self-imposed limitations. Moreover, when we communicate our heart's desires with love, we inspire those around us to do the same. Our authenticity becomes a beacon, encouraging others to embark on their own journeys of self-discovery and expression. The ripple effect of such honesty extends far beyond ourselves, fostering a culture of genuine connection and mutual support.

✨ In a world often filled with noise and external expectations, expressing your heart's desires with love becomes a radical act of self-care. It is a commitment to living a life aligned with your true nature, guided by the whispers of your heart rather than the clamor of external influences. This authenticity not only cultivates personal fulfillment but also contributes to the collective tapestry of love and sincerity that binds us all.

✨ So, dare to be honest with yourself. Speak your heart's desires with an abundance of love, for in doing so, you embark on a journey of self-discovery and self-fulfillment that has the power to transform not only your life but the lives of those around you.

✨ If you want to get to know more about how to express your heart's desires with lots of love and be honest with yourself, learn how to use the 🔸Integration technique®🔸 in your everyday life.

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

18/02/2024

🔸 Krenite na put potpunog blagostanja! Oslobodite svoju unutarnju snagu kroz razumijevanje da emocije igraju ključnu ulogu u našem sveukupnom zdravlju. Vaše emocije nisu samo promatrači u areni blagostanja; one su ključni igrači povezani s vašim fizičkim tijelom. Jeste li ikad osjetili stres, tjeskobu ili tugu? To nisu samo prolazni oblaci; to su signali koje vam tijelo šalje kako bi pridobilo vašu pažnju. Slušajte pažljivo – vaše tijelo priča! U ovom brzom modernom životu suočavamo se s mnoštvom izazova – toksini u zraku, hrani i piću, minimalna fizička aktivnost i štetna zračenja.

🔸No, ne bojte se, jer na obzoru je revolucionarno rješenje - Integration Technique®!🔸

✨ Zaronimo dublje u čaroliju emocionalnog blagostanja. Zamislite svijet gdje ne samo da prepoznajete svoje emocije, već i koristite njihovu energiju za transformaciju. Rasplićući emocionalne čvorove, utirete put za fizičko iscjeljenje i sveobuhvatno zdravlje.

✨ Zašto čekati? Preuzmite svoje blagostanje u svoje ruke, prigrlite ples između emocija i zdravlja, i neka vam Integration Technique® bude vodič za skladan i ispunjen život! Otključajte moć Integration Technique® tehnike - revolucije koja se bazira na umjetnosti preoblikovanja naših emocija, navika i iskustava. Prihvatite sve aspekte sebe, čak i one koje možda smatrate „nepoželjnima“ ili one iz prošlosti. Umjesto da ih odgurujemo od sebe, ulazimo duboko u prihvaćanje i transformiramo ih u višu svijest i kvalitete koje su već u nama.

✨ Ovdje se ne radi samo o dalekom prihvaćanju; to je topli zagrljaj rasta i osobnog napretka. Pridružite nam se na 1. stupnju Integration Technique® koji se održava:

🗓️ 22. – 25.2.,
🕒 16:30 – 22:00, uz kratke pauze

ℹ️ Edukacija se održava online, na engleskom jeziku uz dostupan hrvatski prijevod.

✅ Za prijavu i više informacija posjetite www.gorankarna.com

18/02/2024
16/02/2024

🔸 Embark on a journey of total well-being! Unleash the power within by understanding that your emotions play a pivotal role in your overall health. Your emotions are not mere spectators in the arena of well-being; they're front-row players connected to your physical self. Ever felt stress, anxiety, or sadness? They're not just passing clouds; they're like signals your body sends to grab your attention. Listen closely – your body is talking! In this fast-paced modern life, we face an onslaught of challenges – toxins in the air, food, and drinks, minimal physical activity, and harmful radiation.

✨But fear not, because there's a game-changing solution on the horizon – the Integration Technique®!✨

✨ Let's dive deeper into the magic of emotional well-being. Imagine a world where you not only acknowledge your emotions but also harness their transformative energy. By addressing the emotional knots, you pave the way for physical healing and an all-encompassing sense of wellness.

✨ So, why wait? Take charge of your well-being journey, embrace the dance between emotions and health, and let the Integration Technique® be your guide to a balanced and fulfilling life! Unlock the power of the Integration Technique® – a game-changer rooted in the art of reshaping our emotions, thoughts, habits, and experiences. Embrace all aspects of yourself, even the ones you might label as "undesirable" or from the past. Instead of pushing them aside, we dive deep into acceptance and transform them into higher consciousness and qualities that are already within us.

✨ This isn't just about distant acceptance; it's a warm embrace of growth and self-improvement. 🔸 Join us on Level 1 of the Integration Technique® happening on:
🗓️ February, 22nd - 25th, 2024,
🕒 16:30 - 22:00 (CET) including short breaks
🌍 Croatian Time Zone (UTC+1)

ℹ️ The training program is held online in English with translation available for German, Croatian and Arabic.

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

13/02/2024

🔸 In the hustle of life, there's an undeniable magic in surrendering to the boundless power of God. It's not about giving up; it's about letting go and letting the divine currents guide our journey.

✨ Surrender is a dance with the cosmos, a beautiful release of control in exchange for the profound wisdom of the universe. It's in those moments of surrender that we find peace beyond understanding and strength beyond our own.

✨ Imagine a river - powerful, wise, and ever-flowing. Surrender is like becoming one with that river, allowing it to carry us to destinations unseen and experiences unimagined. It's an acknowledgment that there's a divine plan, far grander than our limited perspective.

✨ In surrender, we're not weak; we're warriors acknowledging a force greater than ourselves. It's a trust fall into the arms of the universe, knowing that even in uncertainty, there's a divine order at play.

✨ So, let's release the grip on the steering wheel and trust in the cosmic GPS. Surrendering isn't a sign of defeat; it's an invitation to co-create with the divine forces that weave the very fabric of our existence.

✨ If you want to get to know more about how to surrender to the power of God, learn how to use the 🔸Integration technique®🔸 in your everyday life.

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

08/02/2024

🔸 In this crazy rollercoaster called life, love is our golden ticket to spiritual highs. Whether you're basking in the warmth of a cozy cuddle sesh or sending heart emojis across the digital cosmos, you're channeling divine energy!

✨ Think about it: love is patient, love is kind - basically, love is a divine mood! When we pour love into the world, we're kinda like God's little helpers, spreading good vibes and turning the universe into a love-filled dance floor.

✨ So, the next time you catch yourself catching feels, remember, you're not just in love; you're in cahoots with the divine forces of the universe!

✨ Let's dive into the heart of the matter, where love and spirituality intertwine in a cosmic dance. Devotion to love is nothing short of devotion to the divine.

✨ In every shared laugh, lingering gaze, and comforting touch, there's a whisper of something greater - a sacred connection that transcends the boundaries of our earthly existence. Love becomes the language through which we communicate with the divine, a spiritual tapestry weaving through the fabric of our relationships.

✨ To devote oneself to love is to open the door to a higher realm of understanding, compassion, and connection. It's an acknowledgment that the love we cultivate and share is an echo of something profoundly spiritual - an ode to the divine energy that permeates the universe. In moments of pure love, I find myself immersed in a sacred sanctuary, where the boundaries between the mundane and the divine blur. It's a reminder that every act of love, kindness, and understanding is an offering to something greater than ourselves. So, let's embrace love not just as a beautiful human experience, but as a pathway to the divine - a journey where every heartbeat resonates with the rhythm of the Universe.

⭐️ If you want to get to know more about how devotion to love is devotion to God, learn how to use the 🔸Integration technique®🔸 in your everyday life.

✅ Visit our website for more information: www.gorankarna.com

02/02/2024

🔸 Želite li iskusiti veće izobilje ljubavi u svojim odnosima?

🔸 Jeste li spremni privući partnera punog ljubavi ili povećati strast u svom postojećem partnerskom odnosu?

🔸 Približava nam se Valentinovo, stoga zaronimo u transformacijski svijet LJUBAVI!

🔸 Pridružite se našoj ekskluzivnoj radionici Manifestiranje ljubavi 15. i 18. veljače!

🔸 Istražit ćemo područja ljubavi prema sebi, kako privući srodnu dušu, te njegovati postojeće odnose.

✨ Što možete očekivati:
• Poboljšajte kvalitetu svojih odnosa, unesite u njih više ljubavi, suosjećanja i brižnosti. Bez obzira jeste li sami ili u vezi, ova je radionica osmišljena kako bi vam pomogla manifestirati ljubav kakvu želite.
• Naučite kako podići kvalitetu svojih odnosa unoseći u njih ljubav, suosjećanje i brižnost. Otkrijte načine kako kreirati skladnu i strastvenu povezanost sa svojim partnerom.
• Za one koji tragaju za svojom srodnom dušom, istražit ćemo koje energije to blokiraju. Otkrijte kako očistiti energije predaka i karmičke utjecaje koji možda ometaju vašu sposobnost privlačenja partnerstva kakvo želite.
• Prepoznajte važnost ljubavi prema sebi kao osnove svih drugih odnosa. Ova će vas radionica voditi da njegujete dubok i zdrav odnos sa sobom, što će se pozitivno odraziti u svakom aspektu vašeg života.

✨ Kako ćemo to postići:
Snažnom tehnikom Integration Technique® radit ćemo na blokadama za manifestiranje ljubavi, uključujući karmičke i utjecaje predaka. Iscijelit ćemo srčanu čakru, koja je centar davanja i primanja ljubavi. Osim toga, fokusirat ćemo se na jačanje vašeg osjećaja da zaslužujete ljubav za kojom čeznete.

⭐️ Osigurajte svoje mjesto sada i neka vaš ljubavni život procvjeta!

⭐️ Spremni za život ispunjen ljubavlju?

✅ Pridružite nam se u sljedećim terminima:
🗓️ 15.2.2024. u 12:00
🗓️ 18.2.2024. u 18:00
uz kratke pauze

ℹ️ Radionica se održava na engleskom uz dostupan hrvatski prijevod.

⭐️ Svi su dobrodošli! Nema preduvjeta za sudjelovanje u ovoj radionici.

✨ Ne propustite ovu priliku za kreiranje života s više ljubavi i strasti.

ℹ️ www.gorankarna.com

Address

Vrbje 10 000 Zagreb
Zagreb

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Integration Technique posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share