ថ្នាំខ្មែរជំនួយមានកូន SLH Brand

 • Home
 • ថ្នាំខ្មែរជំនួយមានកូន SLH Brand

ថ្នាំខ្មែរជំនួយមានកូន SLH Brand ថ្នាំខ្មែមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH / ថ្នាំខ្មៅព្យាបាលស្បូន ធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពក្នុងកាប្រើប្រាស់🥰🙏🫶

21/10/2023

✅👉__. ថ្នាំខ្មៅផ្តោតខ្លាំងទៅលើការព្យាបាលធ្លាក់សរាំរៃយូឆ្នាំ រលាកស្បូនស្រុត ស្បូនលូន ស្បូនលាន់ ស្បូនក្តៅ ក្រហាយស្បូន
#ចង់ពិភាគ្សាលំអិតឆាតចូលប្រអប់សា 📥📥 #ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង #ទីតាំងលក់នៅភ្នំពេញ

📍📩. 069311815» 0884742840

Morning 🌄 ភ្ញៀវបានជោគជ័យទៀតហើយ👏👏💁🤰🥰
18/10/2023

Morning 🌄 ភ្ញៀវបានជោគជ័យទៀតហើយ👏👏💁🤰🥰

ប្រើមិនទាន់អស់1កញ្ចប់មានកូនដូចបំណង😊👏💁🤰 #ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង #ឈុតជំនួយឆាប់មានកូនលឿន មួយកញ្ចប់30$✔️2កញ្ចប់50$ ✔️ #ចង់ពិភ...
06/10/2023

ប្រើមិនទាន់អស់1កញ្ចប់មានកូនដូចបំណង😊👏💁🤰
#ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង
#ឈុតជំនួយឆាប់មានកូនលឿន
មួយកញ្ចប់30$✔️
2កញ្ចប់50$ ✔️
#ចង់ពិភាគ្សាលំអិតឆាតចូលប្រអប់សា 📥📥📥
#ទីតាំងលក់នៅភ្នំពេញ

06/10/2023

ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន ថ្នាំកញ្ចប់+ថ្នាំខ្មៅផ្សះស្បូន ប្រើមួយឈុតនេះឆាប់ទទួលបានផល់លឿនដូចចិត្ត💁🤰
#ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន មួយឈុត50$ #ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង
#ទីតាំងលក់នៅភ្នំពេញ
#ពត័មានបន្ថែមៈ 📥📥

ភ្ញៀវប្រើអស់មិនដល់មួយឈុតទេ ឥលូវជោគជ័យហើយ👏👏💁🤰😊😉 #ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន #ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង
04/10/2023

ភ្ញៀវប្រើអស់មិនដល់មួយឈុតទេ ឥលូវជោគជ័យហើយ👏👏💁🤰😊😉
#ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន
#ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង

ភ្ញៀវប្រើមិនទាន់អស់មួយកញ្ចប់មានកូនពិតៗ💁‍♀️🤰🏻🤰🏻 #ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន #ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង #ពត័មានបន្ថែមៈ📨📥 ☎️ 0884742840
02/10/2023

ភ្ញៀវប្រើមិនទាន់អស់មួយកញ្ចប់មានកូនពិតៗ💁‍♀️🤰🏻🤰🏻
#ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន
#ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង
#ពត័មានបន្ថែមៈ📨📥 ☎️ 0884742840

01/10/2023

☎️ 0884742840 - 069311815 សាខាភ្នំពេញ ☑️
💁‍♀️ ឈុតពិសេសខ្លាំងជំនួយឆាប់មានកូន💁🤰🤰😊
ប្រើត្រឹមមួយឈុតទៅ2ឈុតទទួលបានផល់មានកូនពិតៗ🤰🏻🤰🏻😉
មួយឈុត50$ 🛍✅ #ហ្វ្រីដឹកគ្រប់ទីតាំង 🚗🚗
សាកសួរបន្ថែមឆាតចូលផេក📥📥
#ទីតាំងលក់នៅភ្នំពេញ ☑️☑️

22/09/2023

មួយកំប៉ុង 25$

22/09/2023
មកទៀតហើយថ្មីៗមិញៗនឹង😁 គាត់ឈ្មោះ ( Ah Leak ) គាត់អត់កូន8ឆ្នាំហើយរង់ចាំអត់ដែលមានសោះ គាត់សាកញាំថ្នាំនេះអស់2ឈុត=ថ្នាំកញ្ចប់2...
30/08/2023

មកទៀតហើយថ្មីៗមិញៗនឹង😁
គាត់ឈ្មោះ ( Ah Leak ) គាត់អត់កូន8ឆ្នាំហើយរង់ចាំអត់ដែលមានសោះ គាត់សាកញាំថ្នាំនេះអស់2ឈុត=ថ្នាំកញ្ចប់2ថ្នាំខ្មៅ2 ឥលូវនេះមានកូនហើយ ការង់ចាំរបស់គាតើក្លាយជាកាពិតហើយ មានកូនពិតៗ💁🤰🤰
សាខាច្រាំងចំរេះ 0884742840_

ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន ថ្នាំកញ្ចប់+ថ្នាំខ្មៅផ្សះស្បូន ប្រើមួយឈុតនេះឆាប់ទទួលបានផល់លឿនដូចចិត្ត💁🤰
25/08/2023

ឈុតជំនួយឆាប់មានកូន ថ្នាំកញ្ចប់+ថ្នាំខ្មៅផ្សះស្បូន ប្រើមួយឈុតនេះឆាប់ទទួលបានផល់លឿនដូចចិត្ត💁🤰

មកទៀតហើយថ្មីៗមេញៗនឹង គាត់ឈ្មោះ ( Ah Leak ) គាត់អត់កូន8ឆ្នាំហើយរង់ចាំអត់ដែលមានសោះ គាត់សាកញាំថ្នាំនេះអស់2ឈុតនឹងថ្នាំខ្មៅស្...
24/08/2023

មកទៀតហើយថ្មីៗមេញៗនឹង គាត់ឈ្មោះ ( Ah Leak ) គាត់អត់កូន8ឆ្នាំហើយរង់ចាំអត់ដែលមានសោះ គាត់សាកញាំថ្នាំនេះអស់2ឈុតនឹងថ្នាំខ្មៅស្មើថ្នាំកញ្ចប់2ថ្នាំខ្មៅ2 ឥលូវនេះមានកូនហើយ ការង់ចាំរបស់បានខ្លាយជាកាពិតហើយ មានកូនពិតៗមែន មើលតែគាត់រសសេរទៅដឹងហើយ មិនមែនខ្ញុំទៅជួលគាត់ទេបញ្ជាក់អោច្បាស់❌
ដូចខ្ញុំនិយាយដដែលៗចឹងបើជឿចាំទិញ បើមិនទាន់ជឿទេកុំអាលទិញ តាមដានសិនកុំអោយខាតលុយ ❌💯

Morning 😊🥰
11/08/2023

Morning 😊🥰

10/08/2023

ថ្នាំខ្មៅផ្សះស្បូន🥰🥰

មួយឈុត50$ Free Delivery 📦 🛍🛍✅ឈុតប្រើបានទាំងប្តីនិងប្រពន្ធ👨‍💼👩‍💼 #ឈុតជំនួយឆាប់មានកូនលឿនដើមឈើខែSLH🌳🌳🌳
10/08/2023

មួយឈុត50$ Free Delivery 📦 🛍🛍✅
ឈុតប្រើបានទាំងប្តីនិងប្រពន្ធ👨‍💼👩‍💼
#ឈុតជំនួយឆាប់មានកូនលឿនដើមឈើខែSLH🌳🌳🌳

អត់កូនយូឆ្នាំប្រើគ្រប់វិធីសាសនៅតែអត់មានកូនទៀត🥹🥹សាកប្រើថ្នាំខ្មែរ SLH Brand ម្តងមើល😊😊🌳🌳មួយឈុត50$ ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូន📦✅
10/08/2023

អត់កូនយូឆ្នាំប្រើគ្រប់វិធីសាសនៅតែអត់មានកូនទៀត🥹🥹
សាកប្រើថ្នាំខ្មែរ SLH Brand ម្តងមើល😊😊🌳🌳
មួយឈុត50$ ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូន📦✅

✅ ___ផ្សិតស្បូន រលាកស្បូនខ្លាំង ឧស្សារចុកអួលនៅលើថ្ងាស់ ធ្លាក់ស រាំរៃ មានក្លិន😤 រមាស់😖 💁‍♀️ ប្រឹកស្សារយោបល់ន្ថែមឆាតចូលផេក...
09/08/2023

✅ ___ផ្សិតស្បូន រលាកស្បូនខ្លាំង ឧស្សារចុកអួលនៅលើថ្ងាស់ ធ្លាក់ស រាំរៃ មានក្លិន😤 រមាស់😖
💁‍♀️
ប្រឹកស្សារយោបល់ន្ថែមឆាតចូលផេក📩📩
☎️📞 0884742840 / 069311815 ទីតាំងភ្នំពេញ
#មានបោះដុំលក់រាយឆាតចូលផេក
មួយឈុត62$មាន3មុខ #ហ្វ្រីដឹក25ខេត្តក្រុង✅✅
#ទឹកបន្តក់ 25$
#ថ្នាំខ្មៅ 25$
#ទឹកអនាម័យ 12$

09/08/2023

ទឹកអនាម័យស្ត្រី Na Na 🌸🌸👍👍
មួយដប12$ ✅✅

08/08/2023

បញ្ហាពិបាកមានកូន🥹🥹 ក្តៅក្នុងឈាមក្តៅ ស្បូនក្តៅ ពិបាកមានកូនណាស់🥹🥹
កុំភ្លេចសាកថ្នាំឫសឈើជំនួយមានកូនSLH 🌳🌳💁‍♀️🤰🏻🤰🏻
📍 1កញ្ចប់30$
📍 2កញ្ចប់50$ Free delivery 📦 🛍✅✅
📍 ឈុតថ្នាំកញ្ចប់+ថ្នាំខ្មៅ50$ Free delivery 📦 🛍🛍✅
ទីតាំងភ្នំពេញ
ពត័មានបន្ថែម 📩 0884742840» 069311815

ក្តៅក្នុងឈាមក្តៅ ស្បូនក្តៅ ពិបាកមានកូនណាស់🥹🥹កុំភ្លេចសាកថ្នាំឫសឈើជំនួយមានកូនSLH 🌳🌳💁‍♀️🤰🏻🤰🏻1កញ្ចប់30$🛍️✅2កញ្ចប់50$ ហ្វ្រីដ...
08/08/2023

ក្តៅក្នុងឈាមក្តៅ ស្បូនក្តៅ ពិបាកមានកូនណាស់🥹🥹
កុំភ្លេចសាកថ្នាំឫសឈើជំនួយមានកូនSLH 🌳🌳💁‍♀️🤰🏻🤰🏻
1កញ្ចប់30$🛍️✅
2កញ្ចប់50$ ហ្វ្រីដឹក🛍️🛍️✅

Morning ព្រឹកនេះរៀបឈុតធំសម្រាប់ភ្ញៀវខាងផ្សារថ្មី ថ្នាំ1កញ្ចប់ទឹកបន្តក់1ថ្នាំខ្មៅ1 75$ Free delivery 📦 🚗✅✅
08/08/2023

Morning ព្រឹកនេះរៀបឈុតធំសម្រាប់ភ្ញៀវខាងផ្សារថ្មី
ថ្នាំ1កញ្ចប់
ទឹកបន្តក់1
ថ្នាំខ្មៅ1
75$ Free delivery 📦 🚗✅✅

ទឹកអនាម័យ 1ដប12$តែបេីយាយរឿងគុណភាពញាក់😘✅កម្ចាត់មេរោគបាតតេរីបានយ៉ាងល្អការពាការឆ្លងមេរោគបានយ៉ាងល្អ😇 👉🏻ព្យាបាលបញ្ហារោគស្រី្ត...
07/08/2023

ទឹកអនាម័យ 1ដប12$តែបេីយាយរឿងគុណភាពញាក់😘✅
កម្ចាត់មេរោគបាតតេរីបានយ៉ាងល្អការពាការឆ្លងមេរោគបានយ៉ាងល្អ😇 👉🏻ព្យាបាលបញ្ហារោគស្រី្តរមាស់មានក្លិន បញ្ហារលាក់ ជួយអោយតំបន់ពិសេសមានសុខភាពល្អនិងមានសំណេីម💋✅

ថ្នាំមានកូនស្តុកថ្មីច្រករួចរាល់ហើយ🌳🌳🍂🍂🍁🍁មួយកញ្ចប់30$2កញ្ចប់50$ free delivery 🛍️🛍️🚚
07/08/2023

ថ្នាំមានកូនស្តុកថ្មីច្រករួចរាល់ហើយ🌳🌳🍂🍂🍁🍁
មួយកញ្ចប់30$
2កញ្ចប់50$ free delivery 🛍️🛍️🚚

ទឹកបន្តក់ ដបថ្មីចំណុះច្រើនជាងមុន គុណបេសជាងមុនថ្វេដង😊👍👍 មួយដប25$ ✅✅
07/08/2023

ទឹកបន្តក់ ដបថ្មីចំណុះច្រើនជាងមុន គុណបេសជាងមុនថ្វេដង😊👍👍 មួយដប25$ ✅✅

📍__069311815_0884742840 /ទីតាំងភ្នំពេញ👉—ស្បូនស្រុត ដេកនៅមួយគ្នាលឺដូចផោមឈឺដៃស្បូន រលាកស្បូនខ្លាំង ដេកនៅមួយគ្នាឈឺទ្វារមាស់...
06/08/2023

📍__069311815_0884742840 /ទីតាំងភ្នំពេញ
👉—ស្បូនស្រុត ដេកនៅមួយគ្នាលឺដូចផោម
ឈឺដៃស្បូន រលាកស្បូនខ្លាំង ដេកនៅមួយគ្នាឈឺទ្វារមាស់😩
✅រមាស់ទ្វារមាស់
✅ធំខ្លិន
✅ផ្សិតក្នុងស្បូន
👉 អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ហើយធ្លាក់សខ្លាំង ញាំបានធម្មតា មិនមានផលប៉ះពាល់
បញ្ហាធ្លាក់សកុំទុកយូ ប្រយត្ន័ មហារីកស្បូន សំខាន់បំផុតរឿងមួយនេះ កុំគិតថាជារឿងធម្មតាអោយសោះ🤚🏼🤚🏼
មួយកំប៉ុង25$ ✅

✅👉ថ្នាំខ្មៅ ជាប្រភេទថ្នាំខ្មែរ

06/08/2023
24/03/2023

អ្នករកសុី ប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ ដាច់ខាតគឺ មិនជាន់ឬប៉ះពាល់ផលិតផលអ្នកដទៃ ដើម្បីតំឡើងផលិតផលដែលខ្លួនឯងលក់នោះទេ 💚

ភ្ញៀវប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្មៅ បានប្រើហើយដឹងថាកម្មង់ថែមម្នាក់ 2-3-4 ចឹងម៉ង កុំអោយខាតសេវា😁
16/01/2023

ភ្ញៀវប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្មៅ បានប្រើហើយដឹងថាកម្មង់ថែមម្នាក់ 2-3-4 ចឹងម៉ង កុំអោយខាតសេវា😁

16/01/2023

មួយរយះនេះមិនសូវបានផុសអីវ៉ាន់ទេ តែអ្នកលក់នៅលក់ធម្មតាទេណា 😊

ចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាម ភ្ញៀវមានកូនច្រើន🎊🤰🏻🤰🏻🤰🏻នៅមានផុសបន្តបន្ទាប់ទៀតណា 👌😍💁‍♀️🤰🏻🤰🏻💯
04/01/2023

ចូលឆ្នាំថ្មីភ្លាម ភ្ញៀវមានកូនច្រើន🎊🤰🏻🤰🏻🤰🏻នៅមានផុសបន្តបន្ទាប់ទៀតណា 👌😍💁‍♀️🤰🏻🤰🏻💯

2023ហើយ កាលមានបេប៊ីនឹងគេ ? បើដាក់គោលដៅច្បាស់ហើយថាចង់បានកូន កុំភ្លេចជ្រើសរើសថ្នាំមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH មិនធ្វើអោយបងៗខកបំណ...
04/01/2023

2023ហើយ កាលមានបេប៊ីនឹងគេ ? បើដាក់គោលដៅច្បាស់ហើយថាចង់បានកូន កុំភ្លេចជ្រើសរើសថ្នាំមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH មិនធ្វើអោយបងៗខកបំណងទេ 😍👍

ការដូរឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវថ្នាំមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH 🤰🏻🤰🏻💯💯
04/01/2023

ការដូរឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវថ្នាំមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH 🤰🏻🤰🏻💯💯

Feedback ១នេះអេមខ្លាំង😍👍👍
03/01/2023

Feedback ១នេះអេមខ្លាំង😍👍👍

អ្នកលក់ចូលកំប៉ុងថ្មីហើយ😍 សម្រាប់ទឹកថ្នាំត្រាំអោយខ្មៅចឹងទើបញុំទៅឆាប់ឃើញប្រសិទ្ធភាពលឿន👌😍
30/12/2022

អ្នកលក់ចូលកំប៉ុងថ្មីហើយ😍 សម្រាប់ទឹកថ្នាំត្រាំអោយខ្មៅចឹងទើបញុំទៅឆាប់ឃើញប្រសិទ្ធភាពលឿន👌😍

Feedback ទាំងព្រឹក ភ្ញៀវមានកូនពិតៗពីថ្នាំមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH💯🤰🏻🤰🏻🥰
28/12/2022

Feedback ទាំងព្រឹក ភ្ញៀវមានកូនពិតៗពីថ្នាំមានកូនសញ្ញាដើមឈើខែSLH💯🤰🏻🤰🏻🥰

ភ្ញៀវនៅខាងកំពង់ស្ពឺ ញុំថ្នាំអស់១កញ្ចប់មានកូន🤰🏻🤰🏻💯💯😍
26/12/2022

ភ្ញៀវនៅខាងកំពង់ស្ពឺ ញុំថ្នាំអស់១កញ្ចប់មានកូន🤰🏻🤰🏻💯💯😍

ភ្ញៀវសំរាលកូនម្នាក់ទៀតហើយ😍 ជោកជ័យពីថ្នាំខ្មែរសញ្ញាដើមឈើខែSLH ពិតៗមានកូនបានដូចបំណង❤️🤰🏽👩🏽‍🍼
26/12/2022

ភ្ញៀវសំរាលកូនម្នាក់ទៀតហើយ😍 ជោកជ័យពីថ្នាំខ្មែរ
សញ្ញាដើមឈើខែSLH ពិតៗមានកូនបានដូចបំណង❤️🤰🏽👩🏽‍🍼

ថ្នាំខ្មៅអើយចេញយ៉ាងៗនឹង លូវអស់ពីទូទៀតហើយ 😄😁
26/12/2022

ថ្នាំខ្មៅអើយចេញយ៉ាងៗនឹង លូវអស់ពីទូទៀតហើយ 😄😁

Address

Street 5 ខណ្ឌឫស្សីកែវ/ច្រាំងចំរះ១

Telephone

+855884742840

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ថ្នាំខ្មែរជំនួយមានកូន SLH Brand posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ថ្នាំខ្មែរជំនួយមានកូន SLH Brand:

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Telephone
 • Alerts
 • Contact The Business
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your business to be the top-listed Clinic?

Share