Dr. Nirali Shah - Physiotherapist

Master's of Physiotherapist in Musculoskeletal and sports disorders. Certified Yoga trainer

Operating as usual

14/10/2022

શું તમે તમારા પોષણનો સમય જાણો છો?🤔💭
⠀ સ્વસ્થ જીવનશૈલી જીવવાનો એક મહત્વનો ભાગ એ છે કે તમારી મીટિંગ્સને ભોજન સાથે મેનેજ કરો જેથી આવનારા સારા વર્ષોના સ્વસ્થ જીવનને પ્રાપ્ત કરી શકાય.🥗
ફક્ત તમારી જીવનશૈલીમાં થોડો ફેરફાર લાવવાનો પ્રયાસ કરો અને ચમત્કારો જુઓ.
તમારી વ્યક્તિગત પોષક યોજનાની વધુ વિગતો માટે
સલાહ લો: ડો. નિરાલી શાહ 👩‍⚕️
7016211083 📳
Did you know your nutrition timing?🤔💭

One of the important part of living a healthy life style is to manage your meetings with food to achieve great years of healthy life ahead 🥗
Just try to bring little change in your lifestyle and see the miracles🪄

For more details of your personalized nutritious plan
Consult:
Dr. Nirali Shah 👩‍⚕️
7016211083 📳

21/09/2022

સ્વસ્થ જીવનશૈલી હંમેશા યોગ્ય પોષણ અને વ્યાયામ બંનેનું ટીમ વર્ક છે.🤝
જીવનમાં સંતુલન શોધવું તમને તમારા એકંદર સ્વાસ્થ્યને સુધારવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે તમારી પાસે સંતુલન હોય, ત્યારે તમારી પાસે તમારા શરીરની જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપવાનો સમય હોય છે. ⚖️⚠️
તમારી પાસે ક્યારેય તમારી સંભાળ લેવાનો સમય નથી એનો અફસોસ કરવાને બદલે તમે આહાર, કસરત અને ધ્યાન જેવી બાબતોને પ્રાથમિકતા આપી શકો છો.😇🚴🌯Healthy lifestyle is always a team work of both Proper Nutrition and Exercise.🤝
Finding balance in life helps you improve your overall health. When you have balance, you have time to pay attention to your body's needs.⚖️⚠️
You can prioritize things like diet, exercise, and meditation instead of regretting that you never have time to take care of yourself.😇🚴🌯

16/09/2022

હે હોમ શેફ કે જેઓ પરિવાર માટે હેલ્ધી ફૂડ સર્વ કરવાનું પણ પસંદ કરે છે અહીં તમારા માટે કંઈક રસપ્રદ છે સંપૂર્ણ વાંચો🧑‍🍳🧑‍🍳😇✨✨

હકારાત્મક અનાજ:✅
બાજરી જે રોગ અને અવ્યવસ્થાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.આ અનાજ વજન વધારવા (સ્નાયુ વધારવા) અને વજન ઘટાડવા બંનેમાં મદદ કરે છે

તટસ્થ અનાજ:⏸️
અનાજ જે રોગ મટાડતા નથી અને રોગ પેદા કરતા નથી. આહારનું મૂલ્ય 3-6 ની વચ્ચે હોય છે જે પચવામાં સરળ હોય છે.

નકારાત્મક અનાજ:❌
જો આ અનાજ નિયમિત રીતે લેવામાં આવે તો તે રોગનું કારણ બને છે કારણ કે તેનું આહાર મૂલ્ય 2% કરતા ઓછું છે તેથી તે પચવામાં મુશ્કેલ છે અને શરીરની ચરબી પણ વધે છે.
આનો અર્થ એ નથી કે તમારે ઘઉં અને ચોખા ખાવાની જરૂર નથી. તે લો પણ ઓછા પ્રમાણમાં તમે અઠવાડિયામાં એક કે બે વાર કહી શકો છો ☺️☺️☺️

08/09/2022

Online Physiotherapy Consultation 😇

There is no Better Achivement is life other than Adding Life to People Days.😇😇


Here I would like to Share few of my Online patients diary which helped them to Improve Quality of life in there comfortable Zone itself.😇☺️

Contact for Online Physiotherapy Consultation:
Dr. Nirali Shah-Physiotherapist
7016211083

30/08/2022

A short history of millets and how we are recognising their importance in the modern context✨✨

The history of food, especially in the Indian context, will be left incomplete without giving due importance to millets. As I explore slower and healthier lifestyle of humans, I realise that some of the most beautiful practices have been left behind. And for working towards a better future, we’ll need to reclaim some of these values.😇😇
Even until 50 years ago millets was the major grain grown in India. From a staple food and integral part of local food cultures, just like many other things, millets have come to be looked down upon by modern urban consumers as “coarse grains” 🌾🌾– something that their village ancestors may have lived on, but that they had left behind and exchanged for a more “refined” diet.🍚 Unfortunately, this said refined diet lacks the nutrients critically important for us (food should be as local and wholesome as possible).😃👍🏻
Different millets Available :
Pearl Millet ( बाजरा)
Sorghum / Indian Millet ( ज्वार )
Ragi or Finger Millet / रागी
Proso Millet / चेना
Foxtail Millet / फॉक्सटेल मिलेट / कंगनी

Stay tune to know more about each millets and there difference from wheat and rice!

22/08/2022

Let's keep the conversation going!!

Can you think of any more??🤔💭
Comment below 💬

16/08/2022

Complete recovery from Physiotherapy after accident !!

When you are Barodian by heart 💜❤️ Garba is the ultimate Goal 🕺🕺🤩
Be Better, Feel Better, Move Better! 😇
Contact for Home Physiotherapy Sessions

13/08/2022

Nutritional fact:
Take your protein intake in BOUTS rather than having it in ONE go.
This will help your body to absorb more protein and recovery of wear and tear of muscles after workout will be faster and healthy 💪💪

# nutritionalmyth

06/08/2022

Three steps to improve your ENERGY 🥱👉🤩

03/08/2022

Nutritional fact of CORN 🌽
💛 Yellow colour of corn is provided by folate, vitamins C and E, and vitamin A in the form of beta carotene which is Good for "EYES" 👀

More Nutritive value:
(1 medium sized corn 🌽)

Calories: 88
Fat: 1.4g
Sodium: 15mg
Carbohydrates: 19g
Fiber: 2g
Sugars: 6.4g
Protein: 3.3g
Thiamin: 0.16mg
Vitamin C: 6.9mg
Potassium: 275mg

17/07/2022

Nutritional fact:
Including 1 banana fruit daily/alternately in Morning or mid morning snack helps in reducing your all day SUGAR cravings 👍🏻😇😇

12/07/2022

🍕Food is more then JUST fuel😋🤩🥰😇

10/07/2022
06/07/2022

Operated for Left knee acl injury with knee instability.

01/01/2022

𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝟭𝘀𝘁 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝘆 🎉

"𝘠𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘯𝘵.
𝘉𝘶𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦."

Our journey has begun with Strong vision, Manual skills and Will always remain the same.
Today, it's 1st Anniversary of our page, This is the perfect time to Personally Thank my Family, Friends, Well Wishers, 1000+ followers on Facebook and Instagram and Top of it every individual who is a part of 𝗗𝗿. 𝗡𝗶𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗦𝗵𝗮𝗵'𝘀 - 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀. 👩🏻‍⚕️

So, my journey as Physiotherapist started first with Family, friends and few patients and today after 𝟑.𝟓 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 I am able to consult patient from all over india through calls, appointments, visits and Online consultation.

This year not only I live 365 days, I fought 365 battles. Some of which l lost. Many of them I won. Most days are very Good. Few were Terribly bad. To grow I had to Heal. To feel happy, life had to be painful. ‘As the saying goes - We learn from failures and step ahead with new learnings.

𝐀𝐛𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐥𝐥, 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐈 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐞𝐝, 𝐈 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞𝐝.☺️

25/12/2021

Patient feedback

Patient feedback ☺️

12/12/2021

Rest & Restore

FAST&UP MAGNESIO product- REST & RESTORE 😴
You can avail these product and other such amazing supplements from Fast&Up India website www.fastandup.in
And grab all the exciting discounts and offers.
Also by using these coupon code *FUPNIR10* ,you will get additional 10% discount over & above all the offers.

09/12/2021
Photos from Dr. Nirali Shah - Physiotherapist's post 27/11/2021

Hello chics 💃🏻,
🥲Worried to Manage Weight in this Wedding Season?🙇

For that you must include Few habits in your routine: 🧘🏻‍♀️

1. Have Healthy Breakfast 🍎🧃
2. Drink Adequate Amount of Water🥤
3. Light exercises 🧘🏻‍♀️
4. Have LEAN- Weight Management Fat Burner (Chicnutrix ) with one glass of water

This helps in
💚 Burn Unhealthy fat
💚 Boosts Metabolism
💚 Prevents Muscle loss
💚 Controls Appetite
💚 Blocks Fat Production
So, Chics check out this amazing Nutrix product and other such products by and

Also, By using this coupon code CHICNIRALI10 Avail extra discounts on all and above offers.

20/11/2021

B12 Deficiency

Be Better, Move Better, Feel Better!

Are you suffering from this symptoms?
if Yes!
It can be due to Vitamin B12 Deficiency
So here it is

Fast&Up India has these amazing product to get Recover and Provides you Enough Vitamin B 12 which is totally Plant base and Organic Wholefood.

These helps in
1. Helps to boost energy
2. Reduces Tiredness
3. Promotes RBC Production
5. Improves Nervous function

You can avail these product and other such amazing supplements from there website www.fastandup.in
And grab all the exciting discounts and offers.
Also by using these coupon code *FUPNIR10* ,you will get additional 10% discount over & above all the offers.

04/11/2021
04/11/2021
Photos from Dr. Nirali Shah - Physiotherapist's post 26/09/2021

Finally, Certified Cupping Therapist
Combination of Manual therapy along With Cupping therapy helps patients to reduce spasm, increase mobility, tone, endurance.👩🏻‍⚕️

08/09/2021

It feels great to Add Movement to your life!!

Blessed and Proud to be a part of one such noble profession.

Dr. Nirali Shah - Physiotherapist

30/07/2021

Myth V.S. Fact

Myth V.S. Fact😇
Click ⬇
(y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist

16/07/2021

Total Knee replacement

Nothing to panic 🤯
Just contact Dr. Nirali Shah - Physiotherapist .👩🏻‍⚕️

Photos from Dr. Nirali Shah - Physiotherapist's post 21/06/2021

Some glimpse of International Yoga Day Celebration
To understand Benefits of Yoga on Physical Health click on the link below

https://youtu.be/lxWoNCsKISs20/06/2021

International Yoga Day Celebration
Shree BG Patel College of Physiotherapy

16/06/2021

Video consultation📱📲
(y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist
Many of you try to contact me on call / video for your physiotherapy related problems. I am glad that i always deliver you best set of excercises to resolve your problem through video call / Tele-consultation. Still it is unorganised way to deliver best medical solutions to patients.

As we have crossed 750+ followers 🎉 today, I am happy to share that I am verified Physiotherapist on Bajaj Finserv Health platform for Video consultation. You can book appointments with me from any where at any time. ( And also bajaj is providing many offers like discount or free 1st consultation for new users for limited time). 😇

You can contact me by:
1. Just scan below QR code to book appointment or click the link below

https://hrxmobileapp.page.link/6mvii3Zu4xKX7pig9

Or
2. Search Dr. Nirali Shah on bajaj health app to book appointments. Please check it out.
Or
3. Directly contact me on whatsapp/Facebook/Instagram for any query.

27/05/2021

#yellow Fungus

Yellow Fungus
(Y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist

24/04/2021

(y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist👩‍⚕️

24/04/2021

(Y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist 👩‍⚕️

21/04/2021

Corona positive and Post recovery covid Physiotherapy exercise and tips.

ઓક્સિજન લેવલ વધારવા માટે આ excersise કરો.😇
(Y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist

10/04/2021

Hip and knee physiotherapy

સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ઉંમર ની ક્યારેય મર્યાદા હોતી નથી.

70 વર્ષ ની ઉંમરે 2 મોટી શસ્ત્રક્રિયાઓ અને 90 દિવસ પથારીવશ રહ્યા પછી ફીઝીઓથેરાપી ડો. નિરાલી શાહ પાસે 6 અઠવાડિયા સારવાર કરાવી.

હવે દાદી ઘરના બધાં કામો જાતે કરી શકે છે.

વધુ માહિતી માટે લાઈક કરો.
(y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist

Photos from Dr. Nirali Shah - Physiotherapist's post 06/03/2021

Safety shoes: "Alarming signs" 📢
Precautions and Prevention tips

(y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist 👩‍⚕️

20/02/2021

How preventing flat feet can save you from future back ache and knee arthritis pain?

કેવી રીતે સપાટ પગને અટકાવવાથી તમે ભવિષ્યના પીઠના દુખાવા અને ઘૂંટણની પીડાથી બચાવી શકો છો?
સંપર્ક કરો - 7016211083.
(Y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist 👩🏻‍⚕️

13/02/2021

You Go Girl 🧘‍♀️

06/02/2021

Meniscus injury

શું તમે આ પ્રકારની ઘૂંટણની ગાદીની ઇજાથી પીડાઓ છો?
સંપર્ક કરો: 7016211083
(Y) Dr. Nirali Shah - Physiotherapist 👩🏻‍⚕️

Videos (show all)

Did you know your nutrition timing?🤔💭 ⠀ One of the important part of living a healthy life style is to manage your meeti...
શું તમે તમારા પોષણનો સમય જાણો છો?🤔💭 ⠀ સ્વસ્થ જીવનશૈલી જીવવાનો એક મહત્વનો ભાગ એ છે કે તમારી મીટિંગ્સને ભોજન સાથે મેનેજ કર...
Online Physiotherapy Consultation 😇
Complete recovery from Physiotherapy after accident !!
Operated for Left knee acl injury with knee instability.
Patient feedback
Rest & Restore
B12 Deficiency
Be Better, Move Better, Feel Better!  Are you suffering from this symptoms? if Yes! It can be due to Vitamin B12 Deficie...
Myth V.S. Fact😇
Myth V.S. Fact
Book video consultation with  Dr nirali Shah - Physiotherapist

Location

Category

Telephone

Website

Address


Jamnagar
Jamnagar
361001

Other Doctors in Jamnagar (show all)
Jamnagar Dental Care Centre - JDCC Jamnagar Dental Care Centre - JDCC
JDCC , Opposite Jay Mataji Hotel, Near Jolly Bunglow, S. T Bus Stand Road
Jamnagar, 361005

JDCC is the World of Advanced Dentistry for all kinds of Dental Treatments in Jamnagar. We are highly equipped with the latest technology in our practice to serve you the best Dental treatments completely pain-free and in a faster manner.

Dr Dhvani Patalia Physio Rehab Dr Dhvani Patalia Physio Rehab
Jamnagar
Jamnagar, 361008

Dr. Hetal's Homeopathic Care Dr. Hetal's Homeopathic Care
Jolly Bunglow Complex, Shop No. 7, 65-Digvijay Plot, Opp. Dodia Hospital
Jamnagar, 361005

Now Homeopathy is on your hand, Online consultation @ your doorstep

Dr harsha bhatt Dr harsha bhatt
Jamnagar, 361001

Tikky dental clinic Tikky dental clinic
Jamnagar, 361005

Tikky dental clinic is all about comfort and modern dental treatment - state of the art interiors wh

Advance Dental Care & Implant Clinic - ADCIC - Jamnagar Advance Dental Care & Implant Clinic - ADCIC - Jamnagar
14 & 15, 1st Floor, Radhe Krishna Avenue, Opp. Dandiya Hanumanji Temple, G. G. H
Jamnagar, 361008

Dr. Pruthvirajsinh Rathod at ADCIC, Jamnagar, strives to create a fun, welcoming and friendly environment for patients of all ages. We’re the best local dental clinic in Jamnagar, passionate about treating our patients like family.

Life Care Physiotherapy Clinic Life Care Physiotherapy Clinic
Below Bhagwati Hospital, 67- Digvijay Plot, Nr. Drive L. S. Vora Clinic
Jamnagar, 361005

Get Rid of Body Pain without Any Medicine, by doing only Physiotherapy

Homoeo Health Care Homoeo Health Care
101, Crescent Complex, Above Samay Travels, Jolly Banglow, Summair Club Road
Jamnagar, 361006

Consultant Homoeopath

Dr Kishan kariya Dental Clinic & implant centre Dr Kishan kariya Dental Clinic & implant centre
Nandanvan Society , Street No. 4 , Below Joshi Classes Ranjit Sagar Road
Jamnagar, 361005

Dr Bhimani's Homoeopathy Dr Bhimani's Homoeopathy
218, 2nd Floor Royal Plaza, Near Mayur Township, Ranjit Sagar Road
Jamnagar, 361005

Get rid from the root of the disease in shortest duration with harmless manner NATURALLY. 917309977

Makwana Dental Clinic Makwana Dental Clinic
Manmandir Appt, Opposite Gojiya School, Amber Cinema Road
Jamnagar, 361008

Your Smile Matters...

"Davda Homeopathic Care "Davda Homeopathic Care
Dr Bhavik R Davda, G-6, Shalibhadra Complex, Near Digvijayplot Police Station, S
Jamnagar, 361005

"ISO 9001:2015 certified Jamnagar's best & most reliable Homeopathic center. We have Complete health