My Spine Physiotherapy Clinic

My Spine Physiotherapy Clinic Let's Move to a Pain FREE Life...
Our goal is to provide quality treatment and care to patients in a
(1)

"🌙✨ MYSpine Physiotherapy Clinic wishes you a blessed Maha Shivratri! May the divine energy of Lord Shiva bring healing ...
08/03/2024

"🌙✨ MYSpine Physiotherapy Clinic wishes you a blessed Maha Shivratri! May the divine energy of Lord Shiva bring healing and well-being to your life. Embrace the night with gratitude, serenity, and renewed strength. Happy Maha Shivratri from the MYSpine family! 🙏🌟 "

17/12/2023

સાયટીકા!? મંજુલાબેન જે સ્વતંત્ર જીવનનું સપનું જોતા હતા, જેને સાયટીકા રોકી રહ્યું હતું. MySpine એ તે સપનું હકીકત બનાવ્યું. જુઓ તેમની ઠોકર ખાતી ચાલથી બરાબર રીતે ચાલતા થયા! અમારી મુલાકાત લઈ સાયટીકાને કહો અલવિદા!

Happy diwali 🪔🪔🎇
12/11/2023

Happy diwali 🪔🪔🎇

24/10/2023
07/10/2023

मायस्पाइन फिजियोथेरेपी क्लिनिक अपने उन मरीज़की कहानियों को साझा करने में गर्व महसूस करता है जो पक्षाघात से ठीक हो गए हैं। इन व्यक्तियों ने अपनी शक्ति, गतिशीलता और स्वतंत्रता वापस पाने के लिए अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना किया है।

इस वीडियो में, हम एक ऐसे रोगी से सुनते हैं जो हमारी अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट की टीम की मदद से पक्षाघात से ठीक हुआ है। वह अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करता है, और उन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य लोगों को प्रेरणा देता है।

मरीज़: "जब मुझे पक्षाघात हुआ तो मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। मैं चल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, या खुद को कपड़े भी नहीं पहना सकता था। लेकिन मायस्पाइन फिजियोथेरेपी की टीम की मदद से मैंने अद्भुत प्रगति की है। अब मैं थोड़ी दूरी तक चल सकता हूं, मेरी बांह में ताकत वापस आ गई है, और मैं अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्रता का आनंद उठा रहा हूं। यदि आप पक्षाघात से पीड़ित हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मायस्पाइन फिजियोथेरेपी से संपर्क करें। वे आपको अपने ठीक होने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।"

यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य या मित्र पक्षाघात से ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो मायस्पाइन फिजियोथेरेपी क्लिनिक से संपर्क करें। हमारी अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट की टीम आपको अपने ठीक होने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

🕊️ Micchami Dukkadam with MySpine Physiotherapy Clinic 🕊️On this auspicious occasion of Micchami Dukkadam, MySpine Physi...
20/09/2023

🕊️ Micchami Dukkadam with MySpine Physiotherapy Clinic 🕊️

On this auspicious occasion of Micchami Dukkadam, MySpine Physiotherapy Clinic extends our heartfelt forgiveness and seeks pardon for any unintentional wrongs, words, or actions that may have caused hurt or discomfort. 🙏

This Jain festival beautifully teaches us the power of compassion, understanding, and the art of letting go. Let's embrace a path of healing, unity, and peace as we move forward in our journey together. 🌱💕

May this day bring about a profound sense of liberation and an opportunity for a fresh start. Let's continue to walk hand in hand, spreading love and harmony. Micchami Dukkadam! 🌸✨

🌟 Embrace the Joy of Ganesh Chaturthi with MySpine Physiotherapy Clinic! 🌟As we celebrate the divine presence of Lord Ga...
18/09/2023

🌟 Embrace the Joy of Ganesh Chaturthi with MySpine Physiotherapy Clinic! 🌟

As we celebrate the divine presence of Lord Ganesha, the remover of obstacles, MySpine Physiotherapy Clinic joins in the festivities with a heart full of gratitude and wellness. 🐘✨

🌿 This auspicious occasion reminds us to nurture our bodies, just as we cherish our spirits. At MySpine, we believe in the holistic well-being of every individual, and what better time than now to prioritize your spine health?

🧘‍♂️ Our expert physiotherapists are here to guide you on a journey of strength, flexibility, and vitality. Whether you're seeking relief from back pain or looking to enhance your posture, we're dedicated to providing personalized care that aligns with your unique needs.

🌈 Let's make this Ganesh Chaturthi a celebration of renewal and rejuvenation! Together, let's take steps towards a healthier, more vibrant you. 🌟

Book your session today! 📞 Contact us at +91 9726967667.

13/07/2023

"MySpine ફિઝિયોથેરાપી ક્લિનિકે તેમના અતૂટ સમર્થન અને કુશળતાથી મારું જીવન અને સ્વતંત્રતા પાછી આપી."

"MySpine Physiotherapy Clinic restored my life and independence with their unwavering support and expertise."

🎥 Client Recovery Video 🌟

🌿 Witness the incredible journey of our valued client as they triumph over pain and regain their freedom of movement at MySpine Physiotherapy Clinic! 🌿

🎯 This inspirational recovery video showcases the transformative power of physiotherapy and the unwavering commitment of our dedicated team. Witness firsthand how our tailored treatment plans and compassionate care have helped our client overcome their challenges and reclaim their optimal physical health.

✨ This video is a testament to the client's resilience, as they go from experiencing pain, limited mobility, or post-injury struggles to enjoying a pain-free and active lifestyle. It showcases the milestones achieved, the breakthrough moments, and the joyous smiles that accompany each step towards recovery.

🎉 Join us in celebrating their success and be inspired to embark on your own journey towards enhanced well-being! Follow our Facebook and Instagram accounts to watch this heartwarming video and get a glimpse of the life-changing transformations happening at MySpine Physiotherapy Clinic.

📲 Don't forget to share this empowering video with friends and family who may benefit from our services. Let them know they're not alone and that we're here to support them every step of the way.

🔎 Hashtags:

👉 Visit our website to learn more about our comprehensive range of physiotherapy services and book your own personalized treatment plan today. Together, we can make a difference in your life too! 💪💙

07/03/2023

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ..
http://wa.me/+919408219282
👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી શકો છો .

સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9408219282


27/02/2023

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919408219282
👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી શકો છો .

સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9408219282


11/11/2022

અંતે કમરના સતત દુખાવામાંથી મળી મુક્તિ !!!

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે
સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર
છીએ.
http://wa.me/+919726967667

👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે
ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો
સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી
શકો છો .

Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે
રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત
સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9726967667
9408219282

26/09/2022

અંતે ઘૂંટણના સતત દુખાવામાંથી મળી મુક્તિ !!!

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919726967667
👉 અમારી સેવાઓ:

👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી શકો છો .

Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત
સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9726967667
9408219282

23/09/2022

અંતે કમરના સતત દુખાવામાંથી મળી મુક્તિ !!!

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919726967667

👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી શકો છો .

Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત
સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9726967667
9408219282

23/09/2022

અંતે કમરના સતત દુખાવામાંથી મળી મુક્તિ !!!

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919726967667

👉 અમારી સેવાઓ:

👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી શકો છો .

Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત
સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9726967667
9408219282

The best teachers don’t give you the answer, but they spark within you the desire to find the answer yourself. Happy Tea...
04/09/2022

The best teachers don’t give you the answer, but they spark within you the desire to find the answer yourself.

Happy Teacher's Day!

May Lord Ganesha bestow you power, destroy your sorrow and enhance happiness in your life.Happy Ganesh Chaturthi!
31/08/2022

May Lord Ganesha bestow you power, destroy your sorrow and enhance happiness in your life.

Happy Ganesh Chaturthi!

15/06/2022

અંતે કમરના સતત દુખાવામાંથી મળી મુક્તિ !!!

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919726967667

Patient Review :-
શિશિરભાઈ પોતાના કમરના દુખાવાથી લાંબા સમયથી પરેશાન હતા. જેના લીધે બંને પગમાં બળતરા થવી, આખો દિવસ પિંડી દુખવી, અને ઉભા ઉભા પાણી પીવે તો ભી પગમાં બળતરા ચાલુ થઇ જતી હતી.

ઘણી ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર પાસે દવાઓ કરાવી અને થેરાપી લીધી પણ કોઈ ફરક પડ્યો ન હતો. ત્યારબાદ facebook દ્વારા એમને માયસ્પાઇન ફિઝિયોથેરાપીનો કોન્ટેક્ટ થયો. માત્ર ૨૦ દિવસની સારવારથી આજે સંપૂર્ણપણે એમને રાહત છે.

પછી જેના કારણે આજે ચાલી શકાય છે, ઉઠી બેસી શકાય છે, નીચેથી બેસીને ઊભા થવામાં કોઈ તકલીફ થતી નથી.

👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
👉 કમરની ગાદી ખસી જવી
👉 ગરદન ની ગાદી માં સોજો ચડવો
👉 નસ દબાવી
👉 મણકો ખસી જવો
તથા તેના અનુરૂપ કોઇ પણ પ્રકારના દુખાવા માટે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે ડોક્ટરની સલાહ હેઠળ અથવા તો સીધા જ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સંપર્કમાં જઈ તેનું નિદાન કરાવી શકો છો .

Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત
સંપર્ક માટે કોલ કરો. :- 9726967667
9408219282

16/05/2022

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુ અને ફ્રેકચર ના દુઃખાવા થી પરેશાન છો, તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919726967667
સંપર્ક માટે કોલ કરો.
9726967667 9408219282.
👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત

16/04/2022

શું સાંધા , મણકા , સ્નાયુ અને ફ્રેકચર ના દુઃખાવા થી પરેશાન છો તો અમે સર્જરી વગર દુઃખાવો મટાડવા માટે આપની સેવા માં હાજર છીએ.
http://wa.me/+919726967667
સંપર્ક માટે કોલ કરો.
9726967667 9408219282.
👉 અમારી સેવાઓ:
👉 ગરદન નો દુખાવો
👉હાથ નો દુખાવો
👉કમર નો દુખાવો
👉પગ નો દુખાવો
👉ઘૂંટણ નો દુખાવો
👉હાથ પગ માં ચડતી ખાલી
👉કોણી નો દુખાવો
👉ખભા નો દુખાવો
Address : FF / 218-219, ગ્રીન સિગ્નેચર શોપ્પર્સ , રોપ વે રેસ્ટોરન્ટ ની પાસે, વેસુ, સુરત

This Holi, express your love with vibrant colors and make your day even more beautiful!!Happy Holi!!😃
17/03/2022

This Holi, express your love with vibrant colors and make your day even more beautiful!!

Happy Holi!!😃

Only a woman can almost die and give birth at the same time. Be proud to be a woman. Happy Women’s Day!
08/03/2022

Only a woman can almost die and give birth at the same time. Be proud to be a woman.

Happy Women’s Day!

Let Lord Shiva bring prosperity to your home and into your life. Om Namah Shivaya!
01/03/2022

Let Lord Shiva bring prosperity to your home and into your life.

Om Namah Shivaya!

Just like nature is turning into bright shades, may your life turn into happy shades too Let's make merry and dance to t...
05/02/2022

Just like nature is turning into bright shades, may your life turn into happy shades too Let's make merry and dance to the beautiful melody of nature

Happy Vasant Panchami! 😃

As we celebrate our independence 🇮🇳, let us free our minds from deleterious thoughts. Wish you all a Happy Republic Day!...
26/01/2022

As we celebrate our independence 🇮🇳, let us free our minds from deleterious thoughts. Wish you all a Happy Republic Day! 😃

Address

FF/218-219, Green Signature Shoppers, Nr. Ropeway Restaurant, Vesu
Surat
395007

Opening Hours

Monday 8am - 12pm
4pm - 8pm
Tuesday 8am - 12pm
4pm - 8pm
Wednesday 8am - 12pm
4pm - 8pm
Thursday 8am - 12pm
4pm - 8pm
Friday 8am - 12pm
4pm - 8pm
Saturday 8am - 12pm
4pm - 8pm
Sunday 8am - 12pm

Telephone

+919726967667

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when My Spine Physiotherapy Clinic posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to My Spine Physiotherapy Clinic:

Videos

Share


Other Physical Therapists in Surat

Show All