Selfsource Living.com - Heart4Life

Selfsource Living.com - Heart4Life Healing Practices for Mind Emotions Body & Spirit
How To Lead a Yogic & Holistic Lifestyle Mijn geboorteland is Thailand en ik woon sinds 1975 in Nederland.
(10)

Welkom bij Heart4Life!
“Let the beauty of what you love be what you do.” -- Rumi

Ik ben Phung Ophaslat, moeder van twee leuke zonen en oprichtster van Heart4Life. Heart4Life bestaat uit twee onderdelen waarin ik mijn passies volledig kwijt kan; Heart4Yoga & Heart4Food. Mijn moeder is mijn guru! Door haar is mijn interesse in yoga gewekt. Zij beoefent al jaren yoga. Mijn passie voor yoga is ontwaa

kt op de sportschool. Sindsdien heeft yoga een steeds belangrijkere plek in mijn leven ingenomen en ben ik steeds intensiever yoga gaan trainen op diverse yoga scholen. Yoga geeft me balans, innerlijke rust én plezier. Allemaal elementen die mij helpen bij het vaak hectische leven van vandaag de dag. Naast mijn opleiding Basis yogadocent bij Yoga Point (Nederland), heb ik een opleiding tot Internationale Chakra yogadocent bij Pyramid Yoga Center (Thailand) afgerond. Om mijn vaardigheden in het lesgeven en mijn yogavakkennis bij te houden, studeer en volg ik regelmatig cursussen en workshops van nationale en internationale docenten. Als Freelancer verzorg ik op diverse locaties yogalessen en workshops. Daarnaast heb ik een eigen Yoga Studio in Maarssen, waar ik verschillende keren per week, volgens een open reserveringssysteem yogalessen verzorg. Ook verzorg ik op verzoek Yoga4TopSport, Office Yoga en Privé Yoga lessen al dan niet gecombineerd met mijn tweede passie Heart4Food.

16/12/2023
In de weefsel van het leven zijn het de kleine momenten die het hart raken, waar liefde haar adem vindt. Het leven, gevo...
03/12/2023

In de weefsel van het leven zijn het de kleine momenten die het hart raken, waar liefde haar adem vindt. Het leven, gevormd door deze vluchtige momenten, draagt elk een universum in zich. Dagelijks vallen we opnieuw voor elkaar, in de omhelzing van het alledaagse, waar de melodie van liefde zich herhaalt. Niet de grootsheid, maar juist de subtiliteit van deze kostbare ogenblikken betovert ons, ze vormen het zachte ritme dat de magie van liefde steeds weer doet ontvlammen.
❤️🧡💛💚🩵💙💜

In the fabric of life, it's the little moments that touch the heart, where love finds its breath. Life, shaped by these fleeting moments, carries a universe within each. Daily, we fall for each other again, in the embrace of the everyday, where the melody of love repeats itself. Not the grandeur, but the subtlety of these precious moments enchants us, forming the gentle rhythm that reignites the magic of love time and time again.

❤️🧡💛💚🩵💙💜

Mooie, lieve ziel 💖🫂,Er zijn momenten geweest waarop je je afvroeg waarom je hier bent, waarom jouw pad anders lijkt, wa...
03/12/2023

Mooie, lieve ziel 💖🫂,

Er zijn momenten geweest waarop je je afvroeg waarom je hier bent, waarom jouw pad anders lijkt, waarom het leven zo'n zware last kan voelen. Het zijn vragen die in stilte echoën, waarvan de antwoorden zo moeilijk te vinden lijken.

Maar vandaag wil ik je herinneren aan iets diepgaands: je bent hier met een reden. Je bent niet gemaakt om in de mal van anderen te passen, maar om jouw eigen unieke essentie te omarmen en te verspreiden. Het gaat niet om het hebben van een 'huisje, boompje, beestje'-leven, maar om het ontdekken van jouw ware doel, jouw diepste missie.

Misschien voelt het soms eenzaam aan, alsof niemand jou begrijpt of jouw reis kan vatten. Maar weet dit: jouw pad is anders omdat jij een andere missie draagt, een die de wereld op een unieke manier verrijkt. Het is geen gebrek, maar een bijzondere kracht.

Laat je innerlijke licht stralen. Laat het schijnen op de duisternis die jou soms omringt. Laat het de weg verlichten voor anderen die zoekende zijn. Vertrouw op jouw diepe weten, want jij draagt het antwoord op de vraag waarom je hier bent.

Je hebt te lang toegegeven aan de beperkingen die anderen proberen op te leggen. Maar nu is het tijd om je vleugels uit te spreiden, je eigen wereld te bouwen waarin je past en bloeit. Laat de opmerkingen van anderen je niet kleineren; ze spreken over henzelf, niet over jouw potentieel.

Dus sta op, lieve ziel. Omarm je eigen unieke reis. Je bent hier voor een reden. Je bent hier om te stralen. Je bent hier om te zijn.

In liefde en licht,
Phung Ophaslat 💖

Hello beautiful soul 💖 🫂,

There have been moments when you wondered why you are here, why your path seems different, why life can feel like such a heavy burden. These are questions that echo silently, whose answers seem so difficult to find.

But today, I want to remind you of something profound: you are here for a reason. You were not made to fit into others' molds but to embrace and radiate your own unique essence. It's not about having a 'white picket fence' life but about discovering your true purpose, your deepest mission.

At times, it might feel lonely, as if nobody understands you or comprehends your journey. But know this: your path is different because you carry a different mission, one that enriches the world in a unique way. It's not a deficiency but a remarkable strength.

Let your inner light shine. Let it illuminate the darkness that sometimes surrounds you. Let it guide the way for others who are searching. Trust in your deep knowing because you hold the answer to why you are here.

You've yielded too long to the limitations others try to impose. But now is the time to spread your wings, to build your own world where you fit and flourish. Don't let others' remarks diminish you; they speak of themselves, not your potential.

So rise, dear soul. Embrace your own unique journey. You are here for a reason. You are here to shine. You are here to be.

In love and light,

Phung Ophaslat 💖

Hello beautiful souls🫂❤️Imagine a world where love, kindness, and empathy were as infectious as negativity and hate. Eve...
01/12/2023

Hello beautiful souls🫂❤️

Imagine a world where love, kindness, and empathy were as infectious as negativity and hate. Every act of compassion, every gesture of understanding, could ripple through our communities, spreading warmth and unity. Let's sow the seeds of love, knowing that its contagious nature has the power to create a world of harmony and understanding.

Love and light,

Phung Ophaslat 😊🫂🫶🏾🙌🏽🍀🪄😘💋🎶💖🙏🏽

This beautiful picture was taken by Laura Šteinberga ("Couple")

Stel je een wereld voor waar liefde, vriendelijkheid en empathie net zo besmettelijk waren als negativiteit en haat. Elke daad van mededogen, elk gebaar van begrip, zou door onze gemeenschappen kunnen golven, warmte en eenheid verspreidend. Laten we de zaadjes van liefde zaaien, wetende dat haar besmettelijke aard de kracht heeft om een wereld van harmonie en begrip te creëren.

In liefde en licht,

Phung Ophaslat 😊🫂🫶🏾🙌🏽🍀🪄😘💋🎶💖🙏🏽

💖🫂🙌🏽🍀🪄🙏🏽🫶🏾Strong women can be intimidating to men who feel less confident, potentially leading to the deflecting of resp...
30/11/2023

💖🫂🙌🏽🍀🪄🙏🏽🫶🏾

Strong women can be intimidating to men who feel less confident, potentially leading to the deflecting of responsibility for relationship issues.

Deep down, that fear of her strength might underlie his behavior.

Understanding and embracing each other's strengths is crucial to bridging the gap.

However, ultimately, fear of someone's strength might cause one to withdraw instead of addressing their own insecurities. It's about compatibility and mutual respect despite differences.

Finding someone who knows all your mistakes and weaknesses, yet still thinks you're amazing, is truly invaluable. In those moments of acceptance and understanding, the beauty of a relationship truly shines.

Sterke vrouwen kunnen intimiderend zijn voor mannen die zich minder zelfverzekerd voelen, wat kan leiden tot het afschuiven van verantwoordelijkheid voor relatieproblemen.

Die angst voor haar kracht kan diep van binnen de reden zijn achter zijn gedrag.

Het begrijpen en omarmen van elkaars sterke punten is essentieel om de kloof te overbruggen.

Echter, uiteindelijk kan de angst voor iemands kracht ertoe leiden dat iemand zich terugtrekt in plaats van hun eigen onzekerheden aan te pakken.

Het draait om compatibiliteit en wederzijds respect ondanks verschillen. Het vinden van iemand die al je fouten en zwaktes kent, en toch vindt dat je helemaal geweldig bent, is werkelijk onschatbaar.

Juist in die momenten van acceptatie en begrip schittert de schoonheid van een relatie.

💖🫂🙌🏽🍀🪄🙏🏽🫶🏾

Het idee van de Human Library is echt boeiend! Het biedt een unieke kans om mensen met diverse achtergronden en ervaring...
27/11/2023

Het idee van de Human Library is echt boeiend! Het biedt een unieke kans om mensen met diverse achtergronden en ervaringen te ontmoeten en van hen te leren door hun levensverhalen te beluisteren. Het feit dat dit concept zich over 50 landen heeft verspreid, illustreert de wereldwijde interesse in het bevorderen van begrip en empathie door middel van persoonlijke verhalen.

The idea of the Human Library is truly fascinating! It offers a unique opportunity to meet people with diverse backgrounds and experiences, learning from them by listening to their life stories. The fact that this concept has spread to 50 countries illustrates the global interest in promoting understanding and empathy through personal narratives.

Amor Verdadero Capturado 💖🫂🥰Fall in love with someone who wants you, who waits for you, who understands you even in the ...
23/11/2023

Amor Verdadero Capturado 💖🫂🥰

Fall in love with someone who wants you, who waits for you, who understands you even in the madness. Someone who helps you, and guides you, someone who is your support, and your hope. Fall in love with someone who talks with you after a fight. Fall in love with someone who misses you and wants to be with you. Do not fall in love only with a body or a face or with the idea of being in love.

Love, at its purest, transcends mere physicality. It's about finding that one soul that resonates with yours, someone who treasures the quirks, navigates the storms, and celebrates the calm alongside you. It's about loving the entirety of a person—their thoughts, dreams, and flaws. Beyond the allure of a face or form lies the beauty of understanding, support, and an unspoken connection that weaves hearts together.

Here's to embracing love that goes beyond the surface, enriching lives with depth and authenticity.

In love ❤️ and light ☀️
Phung Ophaslat 💖

PS
A person becomes 10 times attractive not by their looks but by their acts of kindness, love, respect, honesty and loyalty they show.

Word verliefd op iemand die jou wil, die op je wacht, die je begrijpt, zelfs in de waanzin. Iemand die je helpt en begeleidt, iemand die je steunt en je hoop is. Word verliefd op iemand die met je praat na een ruzie. Word verliefd op iemand die je mist en bij je wil zijn. Word niet alleen verliefd op een lichaam of een gezicht, of op het idee van verliefd zijn.

Liefde, in haar puurste vorm, overstijgt louter fysieke aantrekkingskracht. Het gaat erom die ene ziel te vinden die resoneert met de jouwe, iemand die de eigenaardigheden koestert, de stormen doorstaat en de rust viert naast jou. Het is het omarmen van de volledigheid van een persoon: hun gedachten, dromen en gebreken. Voorbij de aantrekkingskracht van een gezicht of vorm ligt de schoonheid van begrip, ondersteuning en een onuitgesproken verbinding die harten met elkaar verbindt.

Laten we de liefde omarmen die verder gaat dan de oppervlakte en levens verrijkt met diepgang en authenticiteit.

In liefde 💖 en licht,☀️,

Phung Ophaslat 💖

PS
Een persoon wordt 10 keer aantrekkelijker, niet door zijn uiterlijk, maar door zijn daden van vriendelijkheid, liefde, respect, eerlijkheid en loyaliteit die hij of zij toont.

Authenticity Over Societal PressureHello beautiful soul 💖 🫂,I wanted to share a philosophy that guides me: What people s...
23/11/2023

Authenticity Over Societal Pressure

Hello beautiful soul 💖 🫂,

I wanted to share a philosophy that guides me: What people say about me is none of my business. I've learned to be true to who I am, embracing my actions and choices without expecting anything from anyone, and accepting everything that comes my way. This mindset has made life easier and more fulfilling.

Our world often prioritizes the wrong things—funerals over celebrating lives, marriages over genuine love, and appearances over depth of character. We're entrenched in a culture that values packaging over substance, but let's challenge that. Let's cherish authenticity and depth, focusing on what truly matters beyond the surface.

Thank you for being a part of this journey where we celebrate individuality and substance over societal expectations.

Embrace who you are, and together, let's continue to champion authenticity in a world that sometimes overlooks its significance.

With gratitude,

Phung Ophaslat 💖

Mooie lieve zielen 🫂💖

Ik wilde een filosofie delen die mij leidt: Wat mensen over mij zeggen, gaat mij niet aan. Ik heb geleerd om trouw te blijven aan wie ik ben, mijn acties en keuzes te omarmen zonder iets te verwachten van anderen, en alles te accepteren wat op mijn pad komt. Deze mindset heeft het leven makkelijker en vervullender gemaakt.

Onze wereld geeft vaak prioriteit aan verkeerde zaken - begrafenissen boven het vieren van levens, huwelijken boven oprechte liefde, en uiterlijk boven diepgang van karakter. We zitten vast in een cultuur die verpakking belangrijker vindt dan inhoud, maar laten we dat uitdagen. Laten we authenticiteit en diepgang koesteren, en ons richten op wat echt belangrijk is, verder dan het oppervlakkige.

Dank jullie wel voor het deel uitmaken van deze reis waar we individualiteit en inhoud vieren boven maatschappelijke verwachtingen.

Omarm wie je bent, en laten we samen blijven pleiten voor authenticiteit in een wereld die soms de betekenis ervan over het hoofd ziet.

Met dankbaarheid,

Phung Ophaslat 💖

Mooie lieve zielen 🫂💖Aantrekking gaat verder dan oppervlakkige kenmerken. Het draait om diepere aspecten zoals iemands m...
18/11/2023

Mooie lieve zielen 🫂💖

Aantrekking gaat verder dan oppervlakkige kenmerken. Het draait om diepere aspecten zoals iemands manier van denken, gezonde gewoontes, loyaliteit en eerlijkheid, innerlijke rust en zelfvertrouwen, vrijgevigheid en vriendelijkheid, en het vermogen om liefde te geven en te ontvangen. Deze eigenschappen vormen een ander niveau van aantrekking, een verbinding gebaseerd op karakter en waarden. Terwijl uiterlijke aantrekkingskracht vaak opvalt, zijn het juist deze innerlijke eigenschappen die ware verbondenheid en langdurige relaties mogelijk maken. Laten we elkaar bewonderen om wie we zijn, onze diepgewortelde eigenschappen en persoonlijkheid, en zo een buitengewone dimensie toevoegen aan onze relaties. Het is de kern van wat echte verbondenheid betekent.

In liefde en licht, ✨️
Phung 💖 ☀️

Hello beautiful souls 🫂💖

Attraction extends beyond superficial traits. It revolves around deeper aspects such as someone's way of thinking, healthy habits, loyalty and honesty, inner peace and self-esteem, generosity and kindness, and the ability to give and receive love. These qualities form a different level of attraction, a connection based on character and values. While physical attraction often catches our eye, it's these inner qualities that truly foster genuine connections and lasting relationships. Let's admire each other for who we are, our deeply-rooted traits and personalities, and thereby add an extraordinary dimension to our relationships. It's the essence of what genuine connection entails.

In love and light 💖✨️

Phung 💖

Blad voor medicinale doeleindenHello beautiful soul 💖🫂,I want to share some insightful information about Thunbergia laur...
16/11/2023

Blad voor medicinale doeleinden

Hello beautiful soul 💖🫂,

I want to share some insightful information about Thunbergia laurifolia leaves, which are utilized in Thai herbal medicine. These leaves possess remarkable phytochemical compounds known for their beneficial properties, including antioxidants and anti-inflammatory agents.

Their incorporation in traditional remedies aims to alleviate the effects of alcohol, food poisoning, and various health-related conditions. Should you have any interest in exploring natural remedies or discussing further about these herbal benefits, please don't hesitate to reach out. Your health and well-being are my top priority.

In love and light,

Phung Ophaslat
Holistic Healing coach
Heart4Life 💖🫂💚🍀🙏🏽

Mooie lieve ziel🫂💖,

Ik wil graag wat waardevolle informatie met je delen over de bladeren van Thunbergia laurifolia, die gebruikt worden in de Thaise kruidengeneeskunde. Deze bladeren bevatten opmerkelijke fytochemische verbindingen die bekend staan om hun gunstige eigenschappen, zoals antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen.

Hun gebruik in traditionele remedies heeft als doel om de effecten van alcohol, voedselvergiftiging en verschillende gezondheidsgerelateerde aandoeningen te verlichten. Mocht je interesse hebben in het verkennen van natuurlijke remedies of verder willen praten over deze kruidengeneeskrachtige voordelen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Jouw gezondheid en welzijn staan bij mij voorop.

In liefde en licht,

Phung Ophaslat
Holistic Healing coach
Heart4Life 💖🫂💚🍀🙏🏽

Sometimes it seems like setbacks, disappointments from friends, family, loved ones, or even others are working against u...
16/11/2023

Sometimes it seems like setbacks, disappointments from friends, family, loved ones, or even others are working against us. But it's precisely in these moments that we find opportunities to grow stronger. Every challenge, every instance of disappointment can serve as a lesson. It's these experiences that push us to be more creative, work harder, and ultimately develop our own mastery in life.

It's up to us to show resilience. It's not easy, but these obstacles help us grow. They shape us, challenge us, and compel us to find new ways to thrive. So remember, it's from those difficult moments that we draw the strength to become masters of our own lives. ❤️🧡💛💚🩵💙💜

Cheers to growth! 😀😃

(photo: my good friend herbalist & massage doctor Kun Svang หมอแสวง เรืองทอง)

Er zijn momenten waarop het lijkt alsof tegenslagen, teleurstellingen van vrienden, familie, geliefden of zelfs anderen ons dwarszitten. Maar juist in deze momenten vinden we kansen om sterker te groeien. Elke uitdaging, elke teleurstelling kan dienen als een les. Het zijn deze ervaringen die ons aansporen om creatiever te zijn, harder te werken en uiteindelijk ons eigen meesterschap in het leven te ontwikkelen.

Het is aan ons om veerkracht te tonen. Het is niet gemakkelijk, maar deze obstakels helpen ons groeien. Ze vormen ons, dagen ons uit en dwingen ons om nieuwe manieren te vinden om te gedijen. Onthoud dus, juist uit die moeilijke momenten putten we de kracht om meesters van ons eigen leven te worden. ❤️🧡💛💚🩵💙💜

Vrijheid en verbondenheid.Mooie lieve zielen☺️🫂💖🙏🏽,Vanuit Thailand 🇹🇭 ❤️ In een wereld waar meningen botsen en systemen ...
15/11/2023

Vrijheid en verbondenheid.

Mooie lieve zielen☺️🫂💖🙏🏽,

Vanuit Thailand 🇹🇭 ❤️

In een wereld waar meningen botsen en systemen vechten voor aandacht, geloof ik in vrijheid. Niet gebonden aan een systeem, maar aan mijn eigen innerlijke kompas. Ik zie geen goed of fout, enkel de kracht van keuzes en hun gevolgen. Het is mijn overtuiging dat vrijheid van meningsuiting en een leven in harmonie belangrijk zijn. We worden geconfronteerd met een wereld geregeerd door macht, geld en controle, waar empathie vaak ontbreekt. Dit stemt me droevig, maar het belet me niet mijn eigen weg te volgen. Ik kies ervoor te leven in liefde, bewustzijn, harmonie, vrede en geluk, en nodig jullie uit om samen op deze weg te reizen, waar onze ware bestemming ligt.

Leef in vrijheid. Dat is onze ware bron.

Stap uit systemen van machtsmisbruik. Verander de wereld en begin bij jezelf.

Vrienden, laten we samen deze reis maken, onze wegen verbinden in liefde, bewustzijn, vrijheid, harmonie, vrede en geluk, en zo reizen naar een bestemming waar onze ware vreugde en verbondenheid te vinden zijn.

In liefde en licht,

💖🍀🪄🫂🙏🏽☀️

Beautiful kind souls ☺️🫂💖🙏🏽,

From Thailand 🇹🇭 ❤️

In a world where opinions clash and systems fight for attention, I believe in freedom. Not tied to a system, but to my own inner compass. I see no right or wrong, only the power of choices and their consequences. It's my conviction that freedom of speech and a life in harmony are important. We are faced with a world ruled by power, money, and control, where empathy often lacks. This saddens me, but it doesn't stop me from following my own path. I choose to live in love, awareness, harmony, peace, and happiness, and I invite you to journey together on this path where our true destination lies.

Live in freedom. That's our true source.

Step out of systems of abuse of power. Change the world and start with yourself.

Friends, let's make this journey together, connecting our paths in love, awareness, freedom, harmony, peace, and happiness, and thus travel to a destination where our true joy and connectedness can be found.

In love and light,

💖🍀🪄🫂🙏🏽☀️

ACT OVER WORDS ❤️"Words are like gentle breezes that touch our hearts, but actions are the tempest that reshape our worl...
15/11/2023

ACT OVER WORDS ❤️

"Words are like gentle breezes that touch our hearts, but actions are the tempest that reshape our worlds. A compliment brings warmth, but a helping hand brings enduring comfort. Kind words, though beautiful, find their full resonance when backed by the symphony of actions. Let our deeds echo louder than our utterances, painting a vibrant canvas of sincerity and care. In the orchestra of life, may our actions compose the most beautiful melodies, leaving lasting impressions where words might fade."

In love and light,

Phung Ophaslat 💖

"Woorden zijn als zachte briesjes die ons hart raken, maar acties zijn de storm die onze werelden hervormen. Een compliment brengt warmte, maar een helpende hand brengt blijvend comfort. Vriendelijke woorden, hoe mooi ook, vinden hun volledige resonantie wanneer ze worden ondersteund door de symfonie van acties. Laat onze daden luider echoën dan onze woorden, en schilder een levendig canvas van oprechtheid en zorgzaamheid. In het orkest van het leven, mogen onze acties de mooiste melodieën componeren en blijvende indrukken achterlaten waar woorden vervagen."

In liefde en licht,

Phung Ophaslat 💖

Holistic Healing Coaching Offered"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on b...
14/11/2023

Holistic Healing Coaching Offered

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." - Socrates

Hello beautiful soul💖🫂,

Have you explored the transformative benefits of Holistic Healing coaching with Phung? 😊

Experience coaching sessions tailored to your comfort – at my office, your preferred location, or through online video calls.

Addressing physical, mental, and emotional challenges, these sessions aim to guide you towards inner balance, utilizing bodywork techniques and energy alignment for a more harmonious and joyful life.

Attached is a photo symbolizing the journey of my therapies. Initially, you carry your heavy burden. Then, you gain insight into your demons. Ultimately, you walk hand in hand with your demons through acceptance, love and consciousness.

Contact Phung today via WhatsApp at +31615469201 to embark on this journey of healing and self-discovery.

In love and light,

Phung Ophaslat
Holistic Healing Coaching 🫂💖🍀🪄🙏🏽

"Het geheim van verandering is al je energie te richten, niet op het bestrijden van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe." - Socrates

Mooie lieve ziel 💖🫂,

Heb je ooit Holistische Healing coaching met Phung uitgeprobeerd?

Ervaar coachingssessies aangepast aan jouw gemak - op mijn kantoor, jouw favoriete locatie, of via online videogesprekken.

Deze sessies richten zich op fysieke, mentale en emotionele uitdagingen en streven ernaar om je te begeleiden naar innerlijke balans. Hierbij worden lichaamswerktechnieken en energiebalans gebruikt voor een harmonieuzer en vreugdevoller leven.

Bijgevoegd is een foto die symboliseert de reis van mijn therapieën. In eerste instantie draag je jouw zware last. Vervolgens krijg je inzicht in jouw demonen. Uiteindelijk ga je hand in hand met jouw demonen door acceptatie, liefde en bewustzijn.

Neem vandaag contact op met Phung via WhatsApp op +31615469201 om aan deze reis van heling en zelfontdekking te beginnen.

In liefde en licht,

Phung Ophaslat
Holistic Healing Coaching 🫂💖🍀🪄🙏🏽

In the dance of life, remind yourself that true love is a gentle melody. It's the strength that fights for you when you'...
14/11/2023

In the dance of life, remind yourself that true love is a gentle melody. It's the strength that fights for you when you're on the verge of giving up, the hand that lifts you when you're down, and the smile that appears when yours is hard to find. True love draws no strength from weakness, no power from pain, and no joy from tears. It desires to see the best version of you, not the one in distress. Let's strive together for this kind of love, where we cherish and uplift each other. 💖🫂💖

In de dans van het leven, herinner jezelf eraan dat echte liefde een zachte melodie is. Het is de kracht die voor je vecht wanneer je neigt op te geven, de hand die je optrekt als je neerzit, en de glimlach die verschijnt als de jouwe zoek is. Echte liefde haalt geen kracht uit zwakte, geen macht uit pijn, en geen vreugde uit tranen. Het verlangt naar de beste versie van jou, niet de versie die lijdt. Laten we samen streven naar dit soort liefde, waarin we elkaar koesteren en opheffen. 💖🫂💖

In love and light, Phung 🐝☀️🪄🍀💖🫂

Be like a turtle 🐢Slow and steady wins the race. Take your time, stay grounded, and navigate life's challenges with resi...
14/11/2023

Be like a turtle 🐢

Slow and steady wins the race. Take your time, stay grounded, and navigate life's challenges with resilience.

Langzaam en gestaag wint de race. Neem je tijd, blijf gegrond en navigeer door de uitdagingen van het leven met veerkracht.

🐰🐶🐢

Embrace the Value of Time 🌟Hello beautiful souls 🫂💖, As we navigate through the journey of life, let's take a moment to ...
14/11/2023

Embrace the Value of Time 🌟

Hello beautiful souls 🫂💖,

As we navigate through the journey of life, let's take a moment to reflect on the precious gift we all share – time. "Time and Tide wait for none," and in recognizing its priceless nature, let's commit to utilizing each moment wisely.

Remember, time lost can never be regained, so let's embrace each opportunity, turning every moment into a stepping stone towards our goals. Productivity is the key, and as we make the most of our time, we unlock doors to countless possibilities.

Let's cherish this invaluable resource and make every second count. Your time is your own, and the choices you make shape the path ahead. Here's to a future filled with purpose, productivity, and the fulfillment of dreams.

Wishing you a time well spent and a journey filled with meaningful moments.

In love and light,

Phung 🫂💖🐝☀️🙏🏽🥥🍉🪄🍀

Omarm de Waarde van Tijd 🌟

Mooie lieve zielen 🫂💖

Terwijl we door het leven reizen, laten we een moment nemen om na te denken over het kostbare geschenk dat we allemaal delen: tijd. "Tijd en tij wachten op niemand," en door de onschatbare aard ervan te erkennen, laten we ons toewijden aan het verstandig benutten van elk moment.

Onthoud, verloren tijd kan nooit worden teruggewonnen. Laten we elk moment omarmen en omzetten in een opstap naar onze doelen. Productiviteit is de sleutel, en terwijl we het meeste uit onze tijd halen, openen we deuren naar talloze mogelijkheden.

Laten we dit onschatbare middel koesteren en elk moment tellen. Jouw tijd is van jou, en de keuzes die je maakt vormen het pad vooruit. Hier is op een toekomst vol doel, productiviteit en de vervulling van dromen.

Ik wens jullie een goed bestede tijd en een reis gevuld met betekenisvolle momenten.

In liefde en licht,

Phung 🫂💖🐝☀️🙏🏽🥥🍉🪄🍀

"The heart that's meant to love you will fight for you when you want to give up, pick you up when you're feeling down, a...
12/11/2023

"The heart that's meant to love you will fight for you when you want to give up, pick you up when you're feeling down, and will give their smile when it's hard for you to find yours. They will NEVER get strength from seeing you weak, power from seeing you hurt, or joy from seeing you cry. The heart that's meant to love you wants to see the BEST YOU, not the hurt you! Never forget that."

Deze tekst beschrijft het karakter van een oprechte liefde. Het suggereert dat een ware liefde niet profiteert van jouw zwakke momenten, pijn of verdriet. In plaats daarvan zal een oprecht liefhebbend hart voor je vechten wanneer je op het punt staat op te geven, je opbeuren als je je down voelt, en glimlachen als het moeilijk voor je is om dat te doen. Het benadrukt het verlangen van een echt liefdevol hart om de beste versie van jou te zien, niet de versie die lijdt.

Liefdevolle knuffels 💖🫂💖

"The quickest way to succeed is to start now and figure it out as you go.""You can't learn to drive in a parked car."😘Th...
11/11/2023

"The quickest way to succeed is to start now and figure it out as you go."

"You can't learn to drive in a parked car."

😘These statements emphasize the importance of taking action and learning through experience. "Start now and figure it out as you go" suggests that taking the first step is crucial for success, even if you don't have all the details planned. The analogy "You can't learn to drive in a parked car" underscores the idea that progress and learning occur when you actively engage in the process, not when you remain stagnant or hesitant.

In love and light, 💖🫂🍀🌱🪄🙏🏽

😘De snelste manier om te slagen is om nu te beginnen en het onderweg uit te zoeken.

Je kunt niet leren autorijden in een geparkeerde auto.

Deze uitspraken benadrukken het belang van actie ondernemen en leren door ervaring. "Begin nu en ontdek het onderweg" suggereert dat de eerste stap zetten cruciaal is voor succes, zelfs als je niet alle details hebt gepland. De analogie "Je kunt niet leren autorijden in een geparkeerde auto" onderstreept het idee dat vooruitgang en leren plaatsvinden wanneer je actief deelneemt aan het proces, niet wanneer je stil blijft staan of aarzelt.

In liefde en licht, 💖🫂🍀🌱🪄🙏🏽

Emoties zijn als de seizoenen van het leven - soms stormachtig, soms kalm. 🌦 Het is gezond om ze te omarmen, want in acc...
10/11/2023

Emoties zijn als de seizoenen van het leven - soms stormachtig, soms kalm. 🌦 Het is gezond om ze te omarmen, want in acceptatie schuilt kracht. Laat je emoties toe, want wanneer je dat doet, laten ze jou ook weer los. Verandering begint met het erkennen van uitdagingen.

In love and light ❤️ 💡

Affirmatie - De Spiegel techniek De allerbeste spiegelbevestigingen voor (zelf-) vertrouwen en succes - die verder gaan ...
08/11/2023

Affirmatie - De Spiegel techniek

De allerbeste spiegelbevestigingen voor (zelf-) vertrouwen en succes - die verder gaan dan je ooit had gedacht.

Een spiegel is er niet alleen om je uiterlijk te bekijken en of te controleren. Je kunt hem gebruiken voor zelfreflectie en positieve affirmaties.

Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Zie je alle dingen die 'mis' met je zijn, of zie je alle dingen waar je trots op zou kunnen zijn?

Een spiegel hoeft er niet alleen te zijn om je uiterlijk te controleren. Het is een geweldig hulpmiddel voor zelfreflectie en het opbouwen van zelfvertrouwen. Volgens de spiegeltechniek kan het ook effectief succes opbouwen.

Een klassiek zelfhulpboek, The Magic of Believing, door Claude Bristol, bespreekt deze techniek in detail. Bristol schrijft:

"Veel grote redenaars, predikers, acteurs en staatslieden hebben de spiegeltechniek gebruikt. Volgens Drew Pearson hield Winston Churchill nooit een belangrijke toespraak, tenzij hij die eerst voor een spiegel hield. Pearson verklaarde ook dat Woodrow Wilson dezelfde techniek gebruikte."

De techniek vereist dat je voor een grote spiegel gaat staan ​​om je gezicht en bovenlichaam te kunnen zien. In je eigen ogen starend, verwoord en spreek je hardop uit wie je zou willen zijn, of wat je zou willen hebben of doen. Terwijl je in de spiegel kijkt, geef je jezelf een peptalk en verander je je mindset met autoriteit.

Door de spiegel te gebruiken... creëer je een beeld van jezelf, je woorden, het geluid van je stem en je zicht op het publiek, dat de directe toekomst is om realiteit te brengen.

Door in de spiegel te kijken, verhoog je de mentale trillingen waardoor de kracht en betekenis van je woorden snel zullen doordringen in het onderbewustzijn van je publiek.

Je bent je eigen publiek - vergeet niet jezelf te herinneren aan je eigen kracht, vertrouwen en capaciteiten.

💪🏼Hier zijn enkele voorbeelden van affirmaties die je in de spiegel en in het bestaan ​​kunt spreken:

Ik geloof in mijn kunnen en in mezelf.

Ik kan deze dag en zijn uitdagingen met kracht aan.

Ik accepteer mijn angsten, zorgen en negatieve gedachten ...alles wat ik toelaat, laat me los.

Ik ben vervuld van hoop.

Ik vertrouw op mijn gevoel en volg mijn hart en intuïtie.

Ik ben de architect, de eigenaar van mijn successen en mijn mislukkingen.

Ik toon compassie naar mezelf en anderen.

Ik laat me door anderen niet ontmoedigen van mijn doelen.

Ik heb alles in huis om succesvol en zelfverzekerd te zijn.

Of

Ga naakt voor je passpiegel staan ​​en kijk in je eigen ogen terwijl je zegt: "Ik zie je, je bent mooi." Begin deze bevestiging te herhalen terwijl je naar elk deel van je lichaam kijkt.

Sat nam - jij bent goed genoeg

Een Zelfverzekerd Kusje,

Phung 🐝❤

"Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You ...
07/11/2023

"Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free. - Jim Morrison

Deze quote van Jim Morrison, de legendarische zanger van The Doors, suggereert dat het overwinnen van je diepste angsten een krachtige manier is om vrijheid te bereiken. Laten we het stap voor stap uitleggen:

"Expose yourself to your deepest fear": Dit betekent dat je actief moet proberen om je grootste angst onder ogen te zien of ermee geconfronteerd te worden. In plaats van je angst te vermijden, moet je de moed hebben om er recht op af te gaan.

"After that, fear has no power": Als je eenmaal je diepste angst hebt geconfronteerd, verliest die angst zijn kracht over jou. Je realiseert je dat het niet langer onoverwinnelijk is. Het idee is dat angsten vaak sterker lijken als we ze vermijden of negeren.

"and the fear of freedom shrinks and vanishes": Wanneer je je angsten onder ogen ziet en overwint, wordt de angst voor vrijheid kleiner en verdwijnt uiteindelijk. Dit verwijst naar het idee dat mensen soms bang kunnen zijn voor de verantwoordelijkheid en keuzes die gepaard gaan met vrijheid, maar dat deze angst minder wordt wanneer je jezelf toestaat om vrij te zijn.

"You are free": Uiteindelijk suggereert de quote dat het overwinnen van angsten leidt tot echte vrijheid. Wanneer je je angsten overwint, ben je niet langer beperkt door hen en kun je meer openstaan voor de mogelijkheden en keuzes die het leven te bieden heeft.

Dit citaat van Jim Morrison benadrukt dus het idee dat persoonlijke groei en vrijheid vaak beginnen met het overwinnen van onze diepste angsten. Het moedigt mensen aan om niet bang te zijn voor de uitdagingen die vrijheid met zich mee kan brengen.

❤️🧡💛💚🩵💙💜

Adres

Duivenkamp 126
Maarssen
3607AG

Openingstijden

Maandag 09:30 - 10:45
Dinsdag 19:30 - 20:45
Woensdag 09:30 - 10:45
19:30 - 20:45
Donderdag 19:30 - 20:45

Telefoon

0031615469201

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Selfsource Living.com - Heart4Life nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Selfsource Living.com - Heart4Life:

Video's

Delen


Andere Maarssen klinieken

Alles Zien